Efektywny system ciepłowniczy

Gorzowski system ciepłowniczy jest systemem efektywnym energetycznie. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim pracuje w systemie kogeneracyjnym i aż 99% wytworzonego ciepła pochodzi z kogeneracji.

Zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE o Efektywności Energetycznej (Art. 2, pkt 41) efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy” oznacza system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się:

  1. co najmniej 50 % energię ze źródeł odnawialnych, lub
  2. co najmniej 50 % ciepła odpadowego, lub
  3. co najmniej 75 % ciepła pochodzącego z kogeneracji, lub
  4. co najmniej 50 % połączenia takiej energii i ciepła”.

Wytwarzanie ciepła w wysokosprawnym bloku gazowo – parowym w kogeneracji w oparciu o paliwo gazowe, w większości jest to gaz zaazotowany Ln z lokalnych źródeł, powoduje, że  współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej Wpc, charakteryzujący system ciepłowniczy, wynosi „0”.

WPC = 0

Im jest niższy współczynnik mierzący efektywność, tym jest to korzystniejsze dla inwestora.

Dzięki kogeneracyjnej pracy oraz ciągłym inwestycjom w sieci ciepłownicze gorzowski system ciepłowniczy spełnia wymogi efektywnego systemu ciepłowniczego.