BIP

Zapraszamy do korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej PGE Energia Ciepła S.A., sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. 2019 poz. 1429) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).

Zgodnie z wymogami ww. aktów prawnych na stronie udostępnione zostały informacje jawne o działalności spółki PGE Energia Ciepła S.A. m.in. władze, status prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności spółki.

W przypadku informacji publicznych będących w posiadaniu PGE Energia Ciepła S.A. i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej dostęp do nich możliwy jest na wniosek:

a) złożony w formie pisemnej na adres:

PGE Energia Ciepła S.A.
ul. Złota 59
Budynek Skylight, XII p.
00-120 Warszawa

b) złożony drogą elektroniczną na adres e-mail:  sekretariat.pgeec@gkpge.pl

Status prawny

PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką :

 • zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013479,
 • posiada numer statystyczny REGON 273204260,
 • jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr rejestracji podatkowej NIP: 642-000-06-42
 • posiada kapitał zakładowy: 2 501 281 240,00 zł, opłacony w całości.

Oddziały

PGE Energia Ciepła S.A. koordynuje działania w oddziałach:

 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie

Spółki zależne:

PGE Energia Ciepła S.A. posiada następujące spółki zależne:

 • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
 • PGE Toruń S.A.
 • Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
 • PGE Paliwa Sp. z o.o.