Dla Akcjonariuszy

Dematerializacja akcji i Rejestr Akcjonariuszy

Zarząd PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż realizując obowiązek wynikający z art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw tj. w związku ze zmianami dotyczącymi dematerializacji dokumentów akcji tj. pozbawienia akcji formy papierowej i zastąpienia jej wpisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot, dokonał wyboru PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, 00-496 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418162, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy PGE Energia Ciepła S.A.