Projekty dofinansowane

PGE Energia Ciepła S.A. jako Beneficjent środków publicznych przyznanych na realizację Projektów pn.:

 • Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
 • Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Likwidacja wysokoemisyjnych lokalnych źródeł ciepła (kotłowni) wraz z modernizacją sposobu zasilania budynków zaopatrywanych w ciepło z kotłowni lokalnych w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w Zgierzu,
 • Modernizacja układu pomp wody sieciowej typu 35B63 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce,

współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą POIS i stanowi narzędzie umożliwiające sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

 1. skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub
 2. wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Projekt „Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych” korzysta z dofinansowania o wartości 21 648 197 PLN otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

www.eog.gov.pl
 

zgierz

 


Cel i przedmiot Projektu

Głównym celem Projektu pn. „Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych” jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania Elektrociepłowni w Zgierzu na środowisko poprzez działania inwestycyjne polegające na budowie nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji i instalacji odnawialnych źródeł energii oraz upowszechnienie dostępności do ciepła systemowego w mieście Zgierz i jego promowanie jako najbardziej efektywnego i ekologicznego.

Podstawowym przedmiotem Projektu jest budowa nowej jednostki kogeneracyjnej gazowej opartej o zespół silników gazowych, uzupełnionej źródłem OZE w postaci kolektorów słonecznych w istniejącym zakładzie – Elektrociepłowni w Zgierzu. Nowa jednostka kogeneracyjna zastąpi wyeksploatowane źródła wytwarzania oparte na paliwie w postaci węgla. W Projekcie uwzględniono również budowę niezbędnego przyłącza gazowego i przyłącza do sieci elektroenergetycznej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, zostaną zrealizowane dodatkowe prace inwestycyjne polegające na podłączeniu budynku użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej wraz zabudową nowego węzła cieplnego.

Przedsięwzięcie zakłada również przeprowadzenie działań „miękkich”, nakierowanych na zwiększenie wiedzy nt. funkcjonowania Funduszy norweskich i Funduszy EOG i ich celów oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej, stosowania paliw ekologicznych i wpływu realizacji Projektu na środowisko.

Miejsce i okres realizacji Projektu

Projekt zaplanowany jest na lata 2022-2023, zaś działania przygotowawcze rozpoczęły się w 2019 r. Do dnia 30.04.2024 r. zostanie potwierdzony tzw. efekt ekologiczny.

Inwestycja będzie realizowana na terenie miasta Zgierza w województwie łódzkim. Natomiast działania „miękkie” zostaną przeprowadzone w innych lokalizacjach, a zasięgiem obejmą cały kraj.

Rezultaty Projektu

Inwestycja przyniesie pozytywne skutki ekologiczne w obszarze ochrony powietrza, a głównym efektem ekologicznym będzie uniknięta emisja CO2 w wyniku transformacji Elektrociepłowni w Zgierzu ze stosowanego, jako paliwo węgla na niskoemisyjny gaz ziemny, jako podstawowego paliwa do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Naturalną konsekwencją będzie również uniknięcie emisji NOx, SOx oraz innych zanieczyszczeń, w tym pyłów PM2,5 i PM10.

Wskaźniki rezultatu:

 1. Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 – poziom 152 205 t rocznie,
 2. Oszczędność energii pierwotnej (zmniejszenie zużycia energii pierwotnej) – poziom 76 194,83 MWh/rok,
 3. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych – poziom 44,44 MWh/rok (wyłącznie energia cieplna).

Grupy docelowe

 • Ogół społeczeństwa, w tym mieszkańcy i podmioty zlokalizowane w Zgierzu i jego sąsiedztwie,
 • Opinia publiczna,
 • Środowisko.


The investment program for the Zgierz Power Plant – building new generation units

Goal and subject of the Project

The main objective of the Project named „The investment program for the Zgierz Power Plant – building new generation units” is to reduce a negative impact of the Zgierz Power Plant upon the natural environment, performed through investment activities, meant as construction of new high-efficiency cogeneration units and installation of renewable energy sources as well as dissemination of availability of the system heat in the city of Zgierz and its promotion as the most effective and ecological one. 

The fundamental subject of the Project is constructing a new gas cogeneration unit, based on the set of gas engines, supplemented with RES in the form of solar panels, within an existing facility - the Zgierz Power Plant. The new gas cogeneration unit is going to replace worn out coal-powered generation sources. Moreover, the Project takes into account construction of a necessary gas connection anda connection to the power grid along with the entire auxiliary infrastructure. In addition, it covers extra investment works including connecting of a civic building to the heating system together with the development of a new heat distribution center.    

The venture also provides for carrying out „soft” operations, focused on broadening of knowledge regarding functioning of EEA and Norway Funds as well as their goals and increasing of social awareness in the field of energy efficiency, usage of eco fuels and the influence of the Project upon the natural environment.

Location and period of the Project implementation

The Project is going to be implemented in 2022-2023, whereas preparatory actions stared back in    2019. Until April 30, 2024 so called ecological effect will have been approved.

The investment is going to be implemented within the premise of the city of Zgierz, Łódzkie Province. However, “soft” operations are going to be run in other locations, covering the entire Poland.

Project results

The investment is going to bring positive ecological results in terms of air protection and its main ecological effect will be an avoided emission of CO2, arising out of the transformation of the Zgierz Power Plant from the coal fuel into a low-emission natural gas, being a basic fuel applied to generate heat and electricity. An obvious consequence will be also avoided emissions of NOx, SOx and other contamination, including PM2,5 and PM10 particles.

Output indicators:

 1. Reduced or avoided emission of CO2 –  ranging at 152 205 tons annually,
 2. Primary energy saving (reduced consumption of primary energy) – ranging at 76 194,83 MWh/year,
 3. Production of energy from renewable sources– ranging at 44,44 MWh/year (solely the thermal energy).

Target groups

 • General population, including inhabitants and  entities located in Zgierz and its neighborhood,
 • Public opinion,
 • Natural environment.

 

Projekt „Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica” korzysta z dotacji o wartości 30 207 062 PLN otrzymanej od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz pożyczek preferencyjnych z programów priorytetowych NFOŚiGW: „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021” – w kwocie 50 mln PLN oraz „Energia Plus” – w kwocie 300 mln PLN.

www.eog.gov.pl

 

Czechnica

 

Celem realizacji Projektu jest poprawa bezpieczeństwa dostaw energii dla odbiorców z terenu Siechnic i częściowo Wrocławia poprzez budowę nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji.  Źródło węglowe zostanie zastąpione źródłem opalanym paliwem niskoemisyjnym, zmniejszone zostanie negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez redukcję emisji CO2 i oszczędność energii pierwotnej.

Podstawową jednostką produkcyjną planowanej inwestycji będzie blok gazowo - parowy (BGP) umożliwiający osiągnięcie mocy brutto w zakresach: 155-180 MWe mocy elektrycznej i ok. 160 MWt mocy cieplnej, w skład którego wejdą:

 • 2-3 turbiny gazowe z kotłami odzysknicowymi wyposażonymi w układ dopalania,
 • turbina parowa upustowo – ciepłownicza.

Dodatkowo elektrociepłownia będzie wyposażona w kotłownię szczytowo-rezerwową o  przewidywanej mocy ok. 150 MWt, która zapewni produkcję dodatkowej ilości ciepła w okresach szczytowego zapotrzebowania oraz planowych lub awaryjnych odstawień z ruchu BGP.

Planuje się również zabudowę akumulatora ciepła o objętości ok. 13 000 m3 umożliwiającego magazynowanie nadwyżki ciepła produkowanego przez blok gazowo – parowy w postaci gorącej wody.

Blok będzie urządzeniem jednopaliwowym wykorzystującym gaz ziemny sieciowy.

Jako paliwo rezerwowe dla kotłowni gazowo-olejowej zostanie wykorzystany lekki olej opałowy.

Wyprodukowane ciepło będzie dostarczane do istniejącego systemu ciepłowniczego na terenie Siechnic i części Wrocławia, a energia elektryczna do krajowej sieci elektroenergetycznego.

W ramach Projektu zakłada się również przeprowadzenie działań nieinwestycyjnych, tj. kampanii komunikacyjno-promocyjnej i działań edukacyjnych, których celem jest rozpowszechnianie wiedzy w zakresie celów funkcjonowania Funduszy norweskich i Funduszy EOG oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej, stosowania paliw ekologicznych i wpływu realizacji Projektu na środowisko.

Działania przygotowawcze do realizacji projektu rozpoczęły się już w roku 2018, zaś faktyczną realizację projektu zaplanowano na lata 2021-2024.

W wyniku realizacji projektu planuje się osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci:

 • Ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 na poziomie 622 005,90 t/rok
 • Oszczędności energii pierwotnej na poziomie 598 928,89 MWh/rok

Grupy docelowe (beneficjenci końcowi):

 • ogół społeczeństwa, w tym indywidualni i instytucjonalni odbiorcy ciepła na terenie Siechnic oraz częściowo Wrocławia, a także odbiorcy energii elektrycznej z KSE,
 • odbiorcy kampanii komunikacyjno-promocyjnej oraz działań edukacyjnych.
   

The “Construction of a New Czechnica Power Plant” project has been subsidized with the grants of amounting to 30 207 062 PLN, received from Iceland, Liechtenstein and Norway within the EEA funds and with the preferential loans received from the priority programs: National Fund for Environmental Protection and Water Management: „Co-financing of projects implemented under the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021” of PLN 50 million and “Energia Plus” of PLN 300 million.

www.eog.gov.pl

The goal of this project is to improve the supply security of energy, addressed to the end users located within the area of Siechnice and a section of Wrocław, through construction of a new source of highly-efficient cogeneration. The coal source is going to be replaced with the source supplied with low-emission fuel and the negative impact on the natural environment shall be decreased through reduced emission of CO2 and savings of primary energy.

The basic production unit in the planned investments is a combined cycle gas and steam plant, enabling to reach the gross power ranging from: 150 to 180 MWe of electric power and ca. 160 MWt of heat power, composed of:

 • 2-3 gas turbines with waste heat boilers fitted with the afterburning system,
 • thermal steam and extraction turbine.

Moreover, the plant is going to be equipped with a peak standby boiler house having an expected power of ca. 150 MWt, generating additional heat in the peak periods as well as over planned or emergency shutdowns of the combined cycle gas and steam plant.

Furthermore, the project provides for construction of the heat accumulator with the volume of approx. 13 000 m3, allowing for storage of excess heat generated by the combined cycle gas and steam plant in the form of hot water.

The plant is going to be the monofuel unit using natural gas from the network.

The standby fuel for the gas and oil boiler house will be a light fuel oil.

The generated heat is going to be delivered to the existing thermal system located in the area of Siechnice and the section of Wrocław, whilst electric power is going to be transmitted to the national power grid.

Additionally, the project assumes to carry out non-investment operations, i.e. a communication and promotional campaign as well as educational actions, aimed at spreading knowledge on targets regarding EEA and Norway Funds and raising social awareness of power efficiency, using eco fuels and project’s impact upon the natural environment.

Preparatory actions for executing the project began back in 2018, yet the real implementation of the project has been scheduled for 2021-2024.

The project, when implemented, is going to bring the following ecological results:

 • Reducing or avoiding CO2 emission ranging at 622 005,90 t/year
 • Saving primary energy ranging at 598 928,89 MWh/year

Target groups (final beneficiaries):

 • entire society, including individual and institutional recipients of heat in the area of Siechnice anda part of Wrocław as well as electricity consumers from the National Power Grid,
 • recipients of the communication and promotional campaign and educational actions.

The project „The investment program for the Zgierz Power Plant – building new generation units” has been subsidized with the grants amounting to PLN 21 648 197, received from Island, Liechtenstein and Norway within the EEA funds.