ITPOE w Rzeszowie

 

 

Miasto
Rzeszów

Rok uruchomienia
2018

Typ obiektu
Spółki usługowe

 

Opis:

ITPOE  (Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii) w Rzeszowie, produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic.

Instalacja działająca na terenie Elektrociepłowni w Rzeszowie, należącej do PGE Energia Ciepła S.A., jest ważną częścią systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Rzeszowie, a nowoczesna technologia wykorzystana przy budowie urządzeń doskonale wpisuje się w innowacyjny charakter miasta. ITPOE jest również jedyną instalacją termicznie przetwarzającą odpady komunalne w województwie podkarpackim.

Od lat zadaniem elektrociepłowni jest zapewnianie nieprzerwanych i bezpiecznych dostaw ciepła i energii elektrycznej dla Rzeszowa i okolic, produkowanych wcześniej jedynie w oparciu o gaz i węgiel. Obecnie, dzięki ITPOE, ciepło i energia są produkowane również w ekologiczny i przyjazny dla środowiska sposób, czyli z wykorzystaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki.

 

Folder informacyjny zawiera szczegółowe informacje odnośnie Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii

 

 

 

Odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu, mającym charakter konkursu ofert, prowadzonym przez PGE Energia Ciepła S.A. pn.: „Dostawa do Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie odpadów o kodzie 20 03 01 oraz odpadów o kodzie 19 12 12 ”, nr postępowania: PTO.417.29.2023.1

 

Pytanie nr 1

W związku z otrzymaniem od Państwa zaproszenia do złożenia oferty dotyczącej: „Dostawa do Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie odpadów o kodzie 20 03 01 oraz odpadów o kodzie 19 12 12” zwracam się z prośbą o odpowiedź na jedno pytanie.

Czy mówiąc o odpadach 191212, zgodnie z punktem 5.2.3. Formularza Ofertowego, który brzmi:

„oświadczamy, że dostarczane odpady o kodzie 19 12 12 zostały wytworzone z odpadów komunalnych, są w postaci sypkiej, są suche tj. pochodzące z bieżącego przerobu i nie pochodzą z pryzm odkrytych, wystawionych na warunki atmosferyczne;” – pisząc o postaci sypkiej, Zamawiający ma na myśli odpady o frakcji >80mm, czy innej mniejszej?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Organizator postępowania nie stawia wymagań dotyczących rozmiaru frakcji odpadów 19 12 12. Konieczne jest jednak dotrzymanie wymogów, które mają spełniać dostarczane do ITPOE odpady
o kodzie 19 12 12, określonych w Specyfikacji Warunków Postępowania (SWP), w tym pkt. 2.12 SWP.

 

Pytanie nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy istnieje możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej np. na maila opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Organizator postępowania informuje, iż kompletną ofertę należy złożyć w formie pisemnej,
w sekretariacie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów (pok. nr 224) nie później niż do dnia 27.10.2023 roku, do godz. 14:00.

 

 

Kontakt:

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii
ul. Ciepłownicza 8
35-959 Rzeszów