Polityki i Certyfikaty

PGE Energia Ciepła S.A. jest zarządzana zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami odnoszącymi się do sposobu organizacji i kierowania spółką, realizacji celów oraz doskonalenia funkcjonowania.

W Spółce wdrożono Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się następujące systemy:

  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania.,
  • System zarządzania jakością, w tym system zarządzania procesami zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.,
  • System zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.,
  • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.

Spółka posiada certyfikaty potwierdzające zgodność z wdrożonymi normami ISO, właściwymi dla obszarów merytorycznych związanych z tymi systemami. Wdrożenie oraz prawidłowe funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzanie wymaga jego ciągłego doskonalenia między innymi poprzez zaangażowanie najwyższego kierownictwa, dokumentację systemu, system szkoleń, system komunikacji, system auditów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania. Stosowane dobre praktyki, standardy oraz funkcjonowanie środowiska regulacji wewnętrznych w organizacji jest potwierdzeniem skutecznego funkcjonowania organizacji i jej wysokiego poziomu dojrzałości.

Ponadto w poszczególnych Oddziałach System zarządzania środowiskowego jest zgodny z wymaganiami unijnego systemu certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Dodatkowo w PGE Energia Ciepła wdrożono i certyfikowano System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju dla Biomasy Instytutu Nafty i Gazu, zgodnego z wymaganiami wynikającymi z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. (RED II) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2009/28/WE (RED I) oraz dyrektywę 2015/1513 (ILUC).

Zakres systemu certyfikacji w PGE Energia Ciepła S.A.

Certyfikacja zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów „System KZR INiG"

Certyfikat Akredytacji dla Laboratorium w Oddziale w Szczecinie

Polskie Centrum Akredytacji przyznało Wydziałowi Laboratorium w Oddziale w Szczecinie Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego.

Certyfikat ten potwierdza spełnianie wymagań normy PN – EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zakres akredytacji obejmuje badania chemiczne paliw stałych i odpadów oraz badania właściwości fizycznych paliw stałych. Korzyści z akredytacji są dwojakie: dla akredytowanej jednostki oznaczają formalne potwierdzenie jej kompetencji, międzynarodową uznawalność wyników i przewagę konkurencyjną, natomiast dla konsumentów to zaufanie do jakości i bezpieczeństwa usług, wiarygodne i precyzyjne wyniki pomiarów,  badań oraz rzetelna informacja.