Polityka prywatności

I. Warunki ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o celach i zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu (dalej jako „ Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem elektronicznym www.pgeenergiaciepla.pl, zwanego dalej „ Serwisem” stosownie do obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (dalej jako „ RODO”).

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59 (dalej jako „ ADO” lub „ Administrator danych”). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownicy, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie pod wskazanym powyżej adresem korespondencyjnym (z dopiskiem „Kontakt z IOD”) lub poprzez adres mailowy IOD.pgeec@gkpge.pl. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://pgeenergiaciepla.pl/rodo

Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona. Serwis internetowy ma charakter informacyjny. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne.

W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić korzystania z Serwisu.

II. Cel i zakres zbierania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na zapewnieniu dostępu do Serwisu i możliwości korzystania z niego. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być w tym zakresie przetwarzane także na potrzeby archiwizacji oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W przypadku kontaktu ze strony Użytkowników poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie Użytkowników.

Zakres danych osobowych zbieranych przez Serwis obejmuje podane dobrowolnie przez Użytkowników dane identyfikacyjne oraz teleadresowe. W wyjątkowych przypadkach Administrator danych może przetwarzać również inne dane osobowe Użytkowników. Szczegółową informację w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z ADO.

III. Przysługujące uprawnienia

W przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO i innych powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych Użytkownikom przysługują prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IV. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane lub powierzane do przetwarzania na rzecz uprawnionych do tego instytucji w zakresie określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom prywatnym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania usług przez ADO.

Dane osobowe Użytkowników nie będą co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, tj. do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W wyjątkowych przypadkach, gdyby ADO lub jego partnerzy dokonali jednak takiego transferu, nastąpi to zawsze z zachowaniem zasad i mechanizmów wynikających z art. 44 – 49 RODO. Transfer ten może odbywać się do państw, które decyzją Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych Użytkowników, lub w przypadku braku takiej decyzji zabezpieczony jest przez standardowe klauzule zatwierdzone przez Komisję Europejską lub wiążące reguły korporacyjne.

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem osób nieupoważnionych, utratą czy uszkodzeniem.

VI. Okres przez który dane osobowe będą przetwarzane

Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny dla realizacji celów, dla których zostały zebrane (w tym wykonania umowy lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów ADO), zgodnie z ustawowymi wymaganiami zakresie okresu przechowywania danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane Użytkowników nie będą profilowane w rozumieniu RODO, z zastrzeżeniem pkt. VIII poniżej.

VIII. Mechanizm cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, są one zapisywane podczas korzystania z Serwisu na komputerach Użytkowników. Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi ADO poprawną prezentację danych zawartych w serwisie. Pliki Cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji Serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. Administrator danych nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji Użytkowników.

Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownicy mają prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

IX. Odpowiedzialność

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw Użytkowników.

X. Kontakt z Administratorem danych

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Energia Ciepła S.A. pod adresem e-mail: IOD.pgeec@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I niniejszej Polityki.

W przypadku pytań odnośnie serwisu pgeenergiaciepla.pl prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat.pgeec@gkpge.pl.

XI. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 12.01.2023 r.