Oddział w Szczecinie

 

 

Miasto
Szczecin

Rok uruchomienia
1911

Typ obiektu
Elektrociepłownia

 

Opis:

PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie jest największym producentem energii elektrycznej i ciepła w Szczecinie. Wytwarzane w oddziale ciepło pochodzi z wysokosprawnej kogeneracji. W skład oddziału wchodzą  zlokalizowane w Szczecinie Elektrociepłownia Szczecin i Elektrociepłownia Pomorzany oraz system ciepłowniczy w Gryfinie.

Podstawowe urządzenia wytwórcze Elektrociepłowni Szczecin to zasilany biomasą kocioł OF 230 nr K-71 typu BFB ze złożem fluidalnym o wydajności pary 230t/h i mocy w paliwie 183 MWt oraz turbina upustowo-ciepłowniczo-kondensacyjna, stanowiące blok nr 1. Moc elektryczna bloku wynosi 68,5 MWe, zaś cieplna 120 MWt. Ponadto w Elektrociepłowni Szczecin zainstalowany jest kocioł wodny PTWM-50 o mocy 42,14 MWt. Dla kotła K-71 paliwem podstawowym jest zrębka pozyskiwana z lasów, zrębki wierzby energetycznej i pelety ze słomy. Paliwem pomocniczym jest olej opałowy lekki.

Przedsięwzięcie zrealizowane w Elektrociepłowni Szczecin polegające na budowie kotła parowego wytwarzającego energię z biomasy jako paliwa podstawowego powoduje, że instalacja ta jest od 2011 r. największym producentem „zielonej energii” w aglomeracji szczecińskiej. Realizacja inwestycji przyczyniła się jednocześnie do radykalnego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery w porównaniu do eksploatowanych przed inwestycją kotłów węglowych.

Podstawowe urządzenia wytwórcze Elektrociepłowni Pomorzany to wyposażone w palniki niskoemisyjne NOx dwa kotły Benson (przepływowe) o wydajności pary 206 t/h każdy, o łącznej mocy elektrycznej 134,2 MWe i cieplnej 195 MWt.

W celu dostosowania Elektrociepłowni Pomorzany do Konkluzji BAT (wymagania środowiskowe wynikające z dyrektywy IED) oraz zapewnienia dostaw ciepła systemowego dla Szczecina po 2019 r., realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. ”Program Inwestycyjny Elektrowni Pomorzany”. W 2018 r. przekazano do eksploatacji instalację katalitycznego odazotowania spalin dla bloku A, a w 2019 r.- dla bloku B. Dzięki tej inwestycji emisja tlenków azotu w elektrociepłowni zmniejszyła się ponad trzykrotnie. W 2020 r. przekazano do eksploatacji instalację odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson OP-206. Zabudowa skutecznych układów redukcji zanieczyszczeń w znaczący sposób wpłynęła na poprawę jakości powietrza poprzez radykalne obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń.

Sieć ciepłownicza w Gryfinie stanowi jeden wspólny system dla całego miasta, obejmujący swoim zasięgiem większość jego obszaru i okolice. Podstawę systemu stanowi układ sieci przesyłowych o średnicy rurociągów od 168,3 mm do 355,6 mm. Ciepło dostarczane jest do Odbiorców rurociągami o łącznej długości ok. 32 km. Rurociągi wykonane są jako napowietrzne, kanałowe, preizolowane.

p.o. dyrektora oddziału jest Jarosław Biskup.

 

Zgodnie z Art. 32c ust 2 Ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U.2021 poz. 1941) PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

 

 

 

Kontakt:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie
Elektrociepłownia Szczecin
ul. Gdańska 34a,
70-661 Szczecin