Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych dla naszych partnerów

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych dla naszych partnerów.

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00- 120) przy ulicy Złotej 59.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.pgeec@gkpge.pl; pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej lub za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na niniejszej stronie www.

III. Źródło danych. Dane osobowe, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa, mogą pochodzić:

 1. od Państwa pracodawcy/zleceniodawcy, który zawarł z nami umowę na realizację określonej usługi dla realizacji, której niezbędne jest podanie Państwa danych kontaktowych, a także dodatkowych informacji w przypadku wykonywania prac na terenie naszej Spółki;
 2. ze źródeł powszechnie dostępnych (m.in. CEDiG, KRS);
 3. od osób reprezentujących Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

IV. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane:

 1. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO (realizacja umowy) w celu realizacji łączącej nas z Państwem umowy lub podjęcia czynności na Państwa żądanie w celu zawarcia takiej umowy;
 2. na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w celu realizacji żądań organów ścigania, organów kontroli i na potrzeby postepowań sądowych, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
 3. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora):

a). w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy PGE Energia Ciepła S.A. a Państwa pracodawcą/zleceniodawcą,

b). w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

c). w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

d). w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE,

e). w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy (w tym m.in.: utrwalenia wizerunku oraz ewentualnego przeprowadzenia szkolenia BHP),

f). w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m.in. w celu prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń, utrzymania dobrych relacji biznesowych (np. wysyłka kartek świątecznych), 

 

4. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO (zgoda) w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w określonych celach, przy czym za zgodę uznajemy również Państwa działanie polegające na zainicjowaniu kontaktu z PGE Energia Ciepła S.A. np. w postaci korespondencji skierowanej do Spółki.

 

V. Kategorie danych. W zależności od celu, dla którego przetwarzane będą Państwa dane osobowe, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:

 1. przetwarzane w celach kontaktowych: podstawowe dane identyfikacyjne, w tym dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu);
 2. przetwarzane w celu realizacji umowy i wykonania prac na terenie naszej Spółki (w celu tym przeprowadzenia szkolenia BHP): dane identyfikacyjne, w tym dane kontaktowe jw., a także informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach, data ważności badań lekarskich;
 3. Przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa na terenie naszych zakładów: dodatkowe dane identyfikacyjne, w tym nr PESEL / seria i numer dokumentu tożsamości, numer rejestracyjny pojazdu i wizerunek.

 

VI. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub że Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe:

 1. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy: do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony;
 2. w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa: przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego;
 3. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody: do czasu jej wycofania lub ustania celu, dla którego zgoda została wyrażona.

VIII. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych, sprawowania nadzoru właścicielskiego;
 2. naszym kontrahentom, jeśli będzie to niezbędne do celów kontaktowych;
 3. instytucjom, podmiotom, osobom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS;
 4. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, w tym podmiotom przetwarzającym, np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym (w szczególności spółce PGE Systemy S.A.), audytorskim, agencjom marketingowym oraz spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
 5. nabywcom wierzytelności.

IX. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy S.A. jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.

X. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (z zastrzeżeniem odmowy usunięcia w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego, któremu podlegamy);
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XI. Informacja o dobrowolności podania danych. W przypadku przetwarzania danych uzyskanych bezpośrednio od Państwa podanie danych jest:

 1. niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem zgodnie z punktem IV powyżej;
 2. dobrowolne w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody.

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

XIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych na jej podstawie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Inspektor Ochrony Danych – Joanna Majdan 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Marta Lewicka

IOD.pgeec@gkpge.pl