Zapytanie dotyczące ochrony danych osobowych

Podanie poniższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Twojego zapytania. Ich podanie warunkuje udzielenie odpowiedzi.

W celu realizacji prawa podmiotu danych prosimy o skorzystanie z formularza „Realizacja praw podmiotów danych”.

 

Dane kontaktowe

(W celu umożliwienia kontaktu i udzielenia odpowiedzi proszę podać jedną z danych kontaktowych)

INFORMACJA DODATKOWA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1‐2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) i

[...] Rozwiń

INFORMACJA DODATKOWA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1‐2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00‐120) przy ul. Złotej 59.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez formularz kontaktowy lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:

  1. w celu obsługi Twojego zapytania związanego z przetwarzaniem danych osobowych przez naszą spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IV. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Twoje dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy S.A. jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.

VI. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas:

1.    dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego,
2.    dane przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora - przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

VII. Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych, również tym, którym te dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. żądania przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zrealizowania Twojego żądania.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w procesie realizacji Twojego zapytania nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Inspektorem Ochrony Danych u ww. Administratora danych jest Joanna Majdan. Kontakt email: iod.pgeec@gkpge.pl

Zwiń