Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych dla naszych obecnych i byłych pracowników i współpracowników

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych dla naszych obecnych i byłych pracowników i współpracowników.

Informacja dla naszych obecnych pracowników i współpracowników.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016 r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

I. W zależności od pracodawcy/zleceniodawcy, z którym wiąże Panią/Pana umowa, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłowniczej 1,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-867) przy ul. Swojskiej 9,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (70-661) przy ul. Gdańskiej 34A,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie (35-959) przy ul. Ciepłowniczej 8,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków z siedzibą w Lublinie (20-484) przy ul. Inżynierskiej 4,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach z siedzibą w Kielcach (25-668) przy ul. Hubalczyków 30,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Energetyków 6,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Energetyków 9,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-95) przy ul. Energetycznej 1.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod.pgeec@gkpge.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy, której jest Pani/Pan stroną) lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych):

a). w celu realizacji obowiązków pracodawcy,

b). w celu ogólnego zarządzania podstawowymi zagadnieniami kadrowymi i zapewnienia sprawozdawczości,

c). w celu dopełnienia wymaganych prawem obowiązków: kadrowych, administracyjnych, księgowych, podatkowych,

d). w celu założenia konta w systemie informatycznym Administratora danych, niezbędnego do wykonywania działań na Pani/Pana stanowisku pracy,

e). w celu ułatwienia współpracy i komunikacji między spółkami Grupy Kapitałowej PGE i Grupy PGE EC,

f). w celu zarządzania wynikami i wynagrodzeniami,

g). w celu nauki i rozwoju,

h). w celu planowania i analizy stanu zatrudnienia,

i). w celach realizacji wewnętrznych dochodzeń,

j). w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych.

 

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora danych):

a). w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

b). w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu,

c). w celu kontaktu z pracownikami w sytuacji wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy, w tym zapewnienia ciągłości pracy w zakładzie i reagowania w przypadku wystąpienia awarii.

 

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) w zakresie danych podawanych przez Panią/Pana, jako dobrowolne.

4. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw Administratora danych w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

5. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c) RODO w celu ochrony żywotnych interesów pracownika, np. w celu ratowania życia i zdrowia.

6. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy do oceny zdolności do pracy, zapewnienia diagnostyki, opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego pracownika.

7. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego w razie zaistnienia tej przesłanki wobec konkretnego pracownika.

8. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO ze względów związanych z ważnym interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego w razie zaistnienia tej przesłanki wobec konkretnego pracownika.

 

IV. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. instytucjom, podmiotom oraz osobom określonym przez przepisy prawa, np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i innym;
 2. naszym partnerom oraz kontrahentom w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych;
 3. podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej PGE lub Grupy PGE EC w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych lub wewnętrznych celów administracyjnych (zgodnie z motywem 48 RODO);
 4. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, w tym podmiotom przetwarzającym, np. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Systemy S.A.

V. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Państwa dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy S.A. jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.

VI. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub ich obrony, określony przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
 2. na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub ustania celu przetwarzania danych zebranych na jej podstawie;
 3. na podstawie przepisu prawa – przez okres wynikający z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy lub innych aktów prawnych;
 4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych – przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy o pracę lub współpracę oraz wynikających z niej obowiązków Administratora danych. Podanie danych w zakresie i celu wynikającym ze zgody jest dobrowolne.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

X. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych na jej podstawie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Informacja dla naszych byłych pracowników i współpracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

I. W zależności od Pracodawcy/Zleceniodawcy, z którym wiązała Panią/Pana umowa, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłowniczej 1,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-867) przy ul. Swojskiej 9,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (70-661) przy ul. Gdańskiej 34A,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie (35-959) przy ul. Ciepłowniczej 8,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków z siedzibą w Lublinie (20-484) przy ul. Inżynierskiej 4,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach z siedzibą w Kielcach (25-668) przy ul. Hubalczyków 30,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Energetyków 6,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Energetyków 9,
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-95) przy ul. Energetycznej 1.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod.pgeec@gkpge.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej lub za pośrednictwem dostępnych na niniejszej stronie www formularzy kontaktowych.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. Na podstawie art. 6 ust. lit c RODO i art. 9 ust. 2 lit b RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze):

a). w celu realizacji prawnego obowiązku przechowywania przez Administratora Danych, jako byłego pracodawcę, dokumentacji pracowniczej, na podstawie, której następuje ustalenie podstawy wymiaru Pani/Pana emerytury lub renty ( art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),

b). w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych.

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora):

a). w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

b). w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

3. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda) o ile zgodę na przetwarzanie danych w określonych celach wyrażono.

IV. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile zgodę na określone cele przetwarzania wyrażono, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

V. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane:

 1. do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na podstawie umowy przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony;
 2. przetwarzane na podstawie przepisu prawa przez okres wynikający z Kodeksu pracy lub innych ustaw;
 3. przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.

VI. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane instytucjom, podmiotom, osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, w tym podmiotom przetwarzającym np. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Systemy S.A.

VI. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy S.A. jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej na informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych jest niezbędne dla celów związanych z zawarciem umowy i realizacją obowiązków Administratora wynikających z obowiązków prawnych lub przetwarzania w oparciu o jego uzasadniony interes oraz dobrowolne w zakresie celów przetwarzania znajdujących podstawę w Pani/Pana zgodzie.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Inspektor Ochrony Danych – Joanna Majdan 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Marta Lewicka

IOD.pgeec@gkpge.pl