Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych dla naszych klientów i potencjalnych klientów

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych dla naszych klientów i potencjalnych klientów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ulicy Złotej 59.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.pgeec@gkpge.pl; pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej lub za pośrednictwem dostępnych na niniejszej stronie www formularzy kontaktowych.
 3. Źródło danych. Dane osobowe, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa, mogą pochodzić:
 1. ze źródeł powszechnie dostępnych (m.in. CEiDG, KRS);
 2. od osób reprezentujących Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 1. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane:
 1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO (zgoda) w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w określonych celach.
 2. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO (realizacja umowy) w celu zawarcia umowy, której są Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postepowań sądowych a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących (w tym przepisów podatkowych).
 4. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora):
 1. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 3. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE przy wspólnym przedsięwzięciu,
 4. w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m.in. w celu prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń, utrzymania dobrych relacji biznesowych (np. kartki świąteczne),
 5. w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora Danych.
 1. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile zgodę na określone cele przetwarzania wyrażono, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Kategorie danych. W zależności od celu, dla którego przetwarzane będą Państwa dane osobowe, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:
 1. dane identyfikacyjne (w tym: imiona i nazwiska, adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL/NIP, seria i numer dowodu tożsamości, numer telefonu, adres email);
 2. inne dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody w określonym celu.
 1. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe:
 1. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub realizacji umowy do czasu przedawnienia roszczeń, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony;
 2. w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa: przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego;
 3. w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do osiągniecia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu;
 4. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody: do czasu jej wycofania lub ustania celu, dla którego została udzielona.
 1. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
 1. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE w przypadku wspólnych przedsięwzięć, spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w celu sprawowania nadzoru właścicielskiego;
 2. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym;
 3. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, również podmiotom przetwarzającym, np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, audytorskim, agencjom marketingowym, w szczególności spółce PGE Systemy S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
 4. nabywcom wierzytelności.
 1. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Państwa dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy S.A. jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.
 2. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (z zastrzeżeniem odmowy usunięcia w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego, któremu podlegamy),
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Informacja o dobrowolności podania danych. W przypadku przetwarzania danych uzyskanych bezpośrednio od Państwa podanie danych jest:
 1. niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem zgodnie z punktem IV powyżej;
 2. dobrowolne w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Inspektorem Ochrony Danych u ww. Administratora danych jest Marta Lewicka. Kontakt email: iod.pgeec@gkpge.pl