Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych dla naszych klientów i potencjalnych klientów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ulicy Złotej 59.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.pgeec@gkpge.pl; pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej lub za pośrednictwem dostępnych na niniejszej stronie www formularzy kontaktowych.

III. Źródło danych

Dane osobowe, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa, mogą pochodzić:

 1. ze źródeł powszechnie dostępnych (m.in. CEiDG, KRS),
 2. od osób reprezentujących Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

IV. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane:

 1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO (realizacja umowy) w celu realizacji łączącej nas z Państwem umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie w celu zawarcia takiej umowy,
 2. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora):
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE,
 • w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m.in. w celu prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń,
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora Danych.
 1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO (zgoda) w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w określonych celach, przy czym za zgodę uznajemy również Państwa działanie polegające na zainicjowaniu kontaktu z PGE Energia Ciepła S.A., np. w postaci korespondencji skierowanej do spółki.

V. Kategorie danych

W zależności od celu, dla którego przetwarzane będą Państwa dane osobowe, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:

 1. Dane identyfikacyjne (w tym: imiona i nazwiska, adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL/NIP, seria i numer dowodu tożsamości, numer telefonu, adres email)
 2. Inne dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody w określonym celu.

VI. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub że Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe:

 1. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub realizacji umowy do czasu przedawnienia roszczeń, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,
 2. w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa: przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego,
 3. w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do osiągniecia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu,

w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody: do czasu jej wycofania lub ustania celu, dla którego zgoda została wyrażona.

VIII. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych, sprawowania nadzoru właścicielskiego,
 2. naszym kontrahentom, w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych,
 3. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym,
 4. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, audytorskim, agencjom marketingowym,
 5. nabywcom wierzytelności.

IX. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Państwa dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza EOG.

Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium, których będą przetwarzane Państwa dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.

Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

X. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (z zastrzeżeniem odmowy usunięcia w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego, któremu podlegamy),
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XI. Informacja o dobrowolności podania danych

W przypadku przetwarzania danych uzyskanych bezpośrednio od Państwa podanie danych jest:

 1. niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem zgodnie z punktem IV powyżej,
 2. dobrowolne w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody.

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

XIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych na jej podstawie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Inspektorem Ochrony Danych u ww. Administratora danych jest Katarzyna Czajka. Kontakt email: iod.pgeec@gkpge.pl