Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

dla naszych klientów i potencjalnych klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ulicy Złotej 59.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.pgeec@gkpge.pl; pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej lub za pośrednictwem dostępnych na niniejszej stronie www formularzy kontaktowych.

III. Źródło danych

Dane osobowe, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa, mogą pochodzić:

 1. ze źródeł powszechnie dostępnych (m.in. CEiDG, KRS),
 2. od osób reprezentujących Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 

IV. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane:

 1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO (realizacja umowy) w celu zawarcia umowy, której  są Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy,
 2. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postepowań sądowych a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących (w tym przepisów podatkowych),
 3. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora):
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE przy wspólnym przedsięwzięciu,
 • w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m.in. w celu prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń, utrzymania dobrych relacji biznesowych (np. kartki świąteczne)
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora Danych
 1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO (zgoda) w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w określonych celach.

V. Kategorie danych

W zależności od celu, dla którego przetwarzane będą Państwa dane osobowe, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:

 1. Dane identyfikacyjne (w tym: imiona i nazwiska,  adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL/NIP, seria i numer dowodu tożsamości, numer telefonu, adres email)
 2. Inne dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody w określonym celu.

VI. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe:

 1. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub realizacji umowy do czasu przedawnienia roszczeń , przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,
 2. w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa: przez okres wynikającyz prawa powszechnie obowiązującego,
 3. w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do osiągniecia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu
 4. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody: do czasu jej wycofania lub ustania celu, dla którego została udzielona.

VII. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE w przypadku wspólnych przedsięwzięć, spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w celu sprawowania nadzoru właścicielskiego
 2. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym,
 3. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, również podmiotom przetwarzającym np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, audytorskim, agencjom marketingowym, w szczególności spółce PGE Systemy S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 4. nabywcom wierzytelności.

VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG.  Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych  i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (z zastrzeżeniem odmowy usunięcia w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego, któremu podlegamy),
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych na jej podstawie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

X. Informacja o dobrowolności podania danych

W przypadku przetwarzania danych uzyskanych bezpośrednio od Państwa podanie danych jest:

 1. niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem zgodnie z punktem IV powyżej,
 2. dobrowolne w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

 

Inspektorem Ochrony Danych u ww. Administratora danych jest Marta Lewicka.

Kontakt email: iod.pgeec@gkpge.pl