Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za II kwartał i I półrocze 2023 r.

12.09.2023
kogeneracja-s
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła za II kwartał 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 65 mln zł oraz zysk netto w wysokości 13 mln zł.
  • W II kwartale 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 551 GWh energii elektrycznej i 1 898 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA S.A.: 207 GWh energii elektrycznej i 1 696 TJ ciepła.
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 6 miesiącach 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 379 mln zł oraz zysk netto w wysokości 228 mln zł.
  • W I półroczu 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 1 377 GWh energii elektrycznej i 6 174 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA S.A.: 619 GWh energii elektrycznej i 5 463 TJ ciepła.

 

Wyniki finansowe

W I półroczu 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 379 mln zł, tj. o 191 mln wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (188 mln zł). Wynik finansowy netto Grupy wyniósł 228 mln zł i był o 150 mln wyższy niż w I półroczu 2022 r. (78 mln zł). Wyższy wynik finansowy to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła.

W II kwartale 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 66 mln zł, tj. o 18 mln wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (48 mln zł). Wynik finansowy netto Grupy w II kwartale 2023 r. wyniósł 13 mln zł i był o 10 mln wyższy niż w II kwartale 2022 r. (3 mln zł).

Wyniki operacyjne

Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Grupy w I półroczu 2023 r. miał wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 530 mln zł (II kwartał 2023 r. wzrost o 146 mln zł) oraz wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 232 mln zł (II kwartał 2023 r. wzrost o 91 mln zł).

Istotne znaczenie dla wyników finansowych Grupy miał odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. W wyniku zmian otoczenia regulacyjnego Grupa została objęta Ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców, która to ustawa określa maksymalną cenę energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Szacowany odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za I półrocze 2023 r. ujęto w kosztach sprzedaży w wysokości 290,2 mln zł (w tym KOGENERACJA S.A. 5,9 mln zł i EC Zielona Góra S.A. 284,3 mln zł). Szacowany odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za II kwartał 2023 r. wyniósł 84,4 mln zł (w tym KOGENERACJA S.A. 0,3 mln zł i EC Zielona Góra S.A. 84,1 mln zł).

Jednocześnie w I półroczu 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. odnotowała wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2, wyniosły one 399 mln zł i były o 121 mln zł wyższe (+44%), w porównaniu do I półrocza 2022 roku. W II kwartale 2023 r. koszty z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2 wyniosły 135 mln zł i były o 31 mln zł wyższe w porównaniu do II kwartału roku poprzedniego.

Naszym kluczowym zadaniem inwestycyjnym pozostaje budowa nowej jednostki gazowej w Siechnicach – mówi Dominik Wadecki, prezes zarządu KOGENERACJI – Działania realizowane w pierwszym półroczu br. dotyczyły również przyszłości naszych dwóch wrocławskich elektrociepłowni w związku z planami związanymi z docelowym przejściem na źródła nisko- i zeroemisyjne, zarówno w EC Wrocław, jak i w EC Zawidawie.

 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka zależna PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji. Składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 418 MW i cieplnej 1 080 MW, które zaspokajają potrzeby grzewcze blisko połowy aglomeracji wrocławskiej.  KOGENERACJA S.A. od 2000 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2016 r. w EC Wrocław uruchomione zostały instalacje odsiarczania i odazotowania spalin pozwalające na spełnienie rygorystycznych europejskich norm środowiskowych oraz znacznie poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu. W Siechnicach w 2024 r. rozpocznie funkcjonowanie nowoczesna elektrociepłownia zasilana gazem, która zastąpi obecnie funkcjonującą jednostkę węglową, zapewniając bezpieczeństwo oraz ciągłość dostaw ciepła i energii elektrycznej oraz przynosząc znaczące efekty ekologiczne w postaci czystego powietrza.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jest Liderem Segmentu Ciepłownictwo, wydzielonego w oparciu o Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE oraz liderem zielonej transformacji. Zgodnie z przyjętym Planem Dekarbonizacji od roku 2030 ciepło w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, będzie produkowane wyłącznie w źródłach nisko- i zeroemisyjnych.

PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 700 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.