Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

03.01.2019
21bccd18bdb78a5c83b31e7d6357920c

Nowy system wsparcia ma przynieść rozwój kogeneracji i ciepła systemowego, inwestycje w nowe źródła kogeneracyjne jak i modernizację istniejących. Prognozując skutki regulacji, ustawodawca ocenił, że do 2025 roku przyrost nowych mocy kogeneracyjnych wyniesie 3 GW. Na tej podstawie możemy wnioskować, że ten segment energetyki znacznie się rozwinie, ale trudno jeszcze ocenić, w jakiej skali.

Uchwalona w grudniu 2018 roku Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji jest bardzo oczekiwana przez branżę ciepłowniczą, szczególnie dlatego, że z końcem 2018 roku wygasł dotychczasowy system wsparcia oparty o świadectwa pochodzenia. Nowy system będzie bardziej złożony, ale przez to bardziej dostosowany do faktycznych potrzeb sektora.  Będzie on rozróżniał jednostki wytwórcze nie tylko w zależności od rodzaju paliwa, ale  będzie także kierował inny strumień i typ wsparcia dla jednostek na różnym etapie ich zaawansowania inwestycyjnego (istniejąca, modernizowana, znacznie modernizowana, nowa jednostka) oraz w zależności od mocy zainstalowanej elektrycznej (do 1 MW, 1-50 MW, 50-300 MW i powyżej 300 MW).

Nowe prawo zakłada ciągłość we wsparciu wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji, stąd w przepisach przejściowych ustawy przewidziano, że wsparciem będzie objęta energia elektryczna wytworzona od 1 stycznia 2019 roku, nawet jeśli ustawa wejdzie w życie kilka czy kilkanaście dni później. Akty wykonawcze do ustawy, zgodnie z przepisami przejściowymi, mają zostać wydane w pierwszym kwartale 2019 roku.  Określą one istotne parametry takie jak na przykład maksymalne ilości energii elektrycznej z kogeneracji planowanej do objęcia wsparciem, czy parametry finansowe nowego systemu wsparcia.

Nowy system wsparcia będzie głównie skierowany do wspierania elektrociepłowni zasilających odbiorców komunalnych, co ma wpływać pozytywnie na rozwój ciepłownictwa systemowego oraz poprawę jakości powietrza w polskich miastach. Przewiduje preferencje w przypadku  modernizowanych  jednostek. Jeśli istniejąca elektrociepłownia dokona modernizacji, czyli poniesie od 25 proc. do 50 proc. nakładów inwestycyjnych jak na porównywalną nową  jednostkę  (jej parametry będą określone w rozporządzeniu Ministerstwa Energii), wówczas będzie uprawniona do wydłużenia okresu wsparcia o odpowiednio 5, 6 lub 7 lat (w zależności od poniesionych nakładów). Z nowego systemu wsparcia kogeneracji będą mogły korzystać tylko elektrociepłownie, dla których jednostkowy poziom emisji CO2 nie przekroczy 450 kg/MWh wytwarzanej energii (liczonej łącznie dla produkcji energii elektrycznej i ciepła).

Jeśli chodzi o istniejące elektrociepłownie, ze wsparcia będą mogły korzystać tylko te jednostki, które bez wsparcia nie mogłyby funkcjonować z powodu luki finansowej pomiędzy przychodami a kosztami operacyjnymi. Istniejące elektrociepłownie, które korzystały z certyfikatowego systemu wsparcia kogeneracji będą uprawnione do korzystania z nowego systemu wsparcia. Maksymalny okres wsparcia jaki przewiduje ustawa to 15 lat.