Rzeszów i gminy ościenne dostarczą odpady do ITPOE

27.11.2019
a4d2fda75e81d708db2fc3e05a77dadd

Ze wstępnych informacji przekazanych przez Komisję Konkursową PGE Energia Ciepła wynika, że zdecydowana większość odpadów utylizowanych w ITPOE w Rzeszowie będzie dostarczana z Rzeszowa i ościennych gmin. Ostateczne wyniki PGE Energia Ciepła ogłosiw ciągu tygodnia.

W postepowaniu na dostawę odpadów do Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie wzięło udział 27 podmiotów. - Tak duże zainteresowaniem ogłoszonym przez PGE Energia Ciepła konkursem na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOE w Rzeszowie pokazuje, że decyzja o konkursie była słuszna - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. - Przeprowadziliśmy otwarte, transparentne postępowanie, do którego mogli przystąpić wszyscy chętni. Znowelizowana ustawa o odpadach zniosła tzw. regionalizację, dlatego zdecydowaliśmy się dać szanse wszystkim gminom, aby mogły dostarczać swoje odpady do ITPOE - dodał Wojciech Dąbrowski.

PGE Energia Ciepła, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, zagwarantowała,  że co najmniej 50 procent niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych trafi do ITPOE z terenu województwa podkarpackiego. - Komisja konkursowa jeszcze pracuje i analizuje szczegółowo złożone oferty, ale mogę już dzisiaj powiedzieć, że ok. 2/3 odpadów utylizowanych w ITPOE będzie pochodzić z Rzeszowa i ościennych gmin. Podpisanie umowy z Rzeszowem pozwoli na dostawę odpadów według zgłoszonych przez miasto potrzeb - podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Analiza złożonych ofert potwierdza również fakt, że w Polsce jest ogromne zapotrzebowanie na instalacje takie, jak ITPOE. Dlatego też PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Energia Ciepła zainicjowały we wrześniu 2019 roku podpisanie Listu Intencyjnego z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem na budowę II linii ITPOE. - Przystąpimy do prac związanych z realizacją projektu II linii ITPOE tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Rozbudowa instalacji powinna rozwiązać problem Podkarpacia z zagospodarowaniem odpadów zmieszanych. Liczymy na współpracę z samorządem Miasta Rzeszowa w zakresie leżącym po stronie miasta - zaznaczył prezes Wojciech Dąbrowski.

Decyzja o ogłoszeniu postępowania jest wynikiem wejścia w życie w dniu 6 września 2019 roku Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku „o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”. Ustawa znosi tzw. regionalizację (status regionalnej instalacji do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez uchylenie art. 9l.

Celem nowelizacji ustawy jest zwiększenie konkurencyjności na rynku odpadów i zapewnienie gminom możliwości ich przekazywania  do instalacji położonych na obszarze całego kraju.

Instalacja Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii (ITPOE) należy do PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. Instalacja jest nowoczesnym i ekologicznym obiektem technologicznym służącym zagospodarowaniu odpadów komunalnychoraz pozostałości po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki, pozwalającym na odzyskiwanie, w procesie termicznego przekształcania, energii zawartej w odpadach.  Instalacja zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Rzeszowa poprzez produkcję energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Z wyprodukowanej energii i ciepła korzystają mieszkańcy i instytucje w Rzeszowie.

Więcej informacji dotyczących postępowania znajduje się na stronie: www.pgeenergiaciepla.pl

wróć do Aktualności