PGE Energia Ciepła przyjmie odpady z Podkarpacia

13.12.2019
0b5b8f7be2c9fc10b110c35d16dbbb5f

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wyłoniła 10 firm, które będą dostarczać odpady do ITPOE w Rzeszowie. 9 z nich pochodzi z województwa podkarpackiego.

Postępowanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, w konkursie oferty złożyło 27 podmiotów. PGE Energia Ciepła wychodząc naprzeciw lokalnym potrzebom zagwarantowała w postępowaniu dostawę ponad połowy odpadów z Rzeszowa i podkarpackich gmin, czego rezultatem jest podpisanie umów z 9 firmami z Podkarpacia. Przeprowadzone postępowanie miało charakter otwarty i transparentny.

PGE Energia Ciepła podpisała umowę z podkarpackimi firmami: Gospodarka Komunalnaw Błażowej z Błażowej, Gospodarka Komunalna z Boguchwałej, P.H.U. EKOMAX Kotulak Jerzy z Jasła, Zakład Gospodarki Komunalnej w Kańczudze, EKOLINE Usługi Komunalne w Orłach, PGKiM w Strzyżowie, P.H.P.U. ZAGRODA w Strzyżowie, FBSerwis Karpatia w Tarnowie oraz MPGK - Rzeszów w Rzeszowie. Jedyną firmą spoza Podkarpacia jest warszawskie Przedsiębiorstwo Usługowe „Hetman”. Podpisane umowy dotyczą dostaw niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do instalacji ITPOE w 2020 roku.

Postępowanie na dostawę do ITPOE ogłoszone zostało 15 października 2019 roku. Do 8 listopada, złożono 27 ofert. Komisja konkursowa, w celu dywersyfikacji dostaw odpadów i tym samym zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw, zdecydowała, że w postępowaniu wybrane zostaną co najmniej 3 różne podmioty. Podjęto także decyzję o tym, że przynajmniej połowa rocznego wolumenu odpadów będzie pochodzić z gmin z województwa podkarpackiego.

Decyzja o ogłoszeniu postępowania była wynikiem wejścia w życie 6 września 2019 roku Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku „o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach oraz niektórych innych ustaw”. Ustawa znosi tzw. regionalizację (status regionalnej instalacji do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez uchylenie art. 9l.

Celem nowelizacji ustawy jest zwiększenie konkurencyjności na rynku odpadówi zapewnienie gminom możliwości ich przekazywania  do instalacji położonych na obszarze całego kraju.

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) należy do PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. Instalacja jest nowoczesnym i ekologicznym obiektem technologicznym służącym zagospodarowaniu odpadów komunalnych oraz pozostałości po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki, pozwalającym na odzyskiwanie, w procesie termicznego przekształcania, energii zawartej w odpadach.  Instalacja zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Rzeszowa poprzez produkcję energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Z wyprodukowanej energii i ciepła korzystają mieszkańcy i instytucje w Rzeszowie.