Czyste powietrze w miastach dzięki niskoemisyjnym inwestycjom PGE Energia Ciepła

29.05.2024
czystsze powietrze

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE zmienia ciepłownictwo w kierunku nisko -i zeroemisyjnym. Nowoczesne elektrociepłownie, wykorzystujące gaz ziemny do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła, wsparte instalacjami OZE, to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i realna poprawa jakości powietrza w miastach. Jest to możliwe dzięki redukcji średnio o ponad 90% tlenków siarki i tlenków azotu oraz o około 40% dwutlenku węgla. Dekarbonizacja źródeł ciepła wyeliminuje prawie całkowicie emisję pyłów.

 

PGE Energia Ciepła, największy producent i dostawca kogeneracyjnego ciepła sieciowego w Polsce, prowadzi długofalowy proces dekarbonizacji ciepłownictwa zastępując nieefektywne źródła węglowe, nowoczesnymi rozwiązaniami nisko- i zeroemisyjnymi. W 2023 roku przekazano do eksploatacji gazowe instalacje wytwórcze w Kielcach, Bydgoszczy i Zgierzu, które zastąpiły dotychczasowe źródła węglowe, co znacząco zmniejszyło emisje. W elektrociepłowniach w Kielcach i Bydgoszczy procesy inwestycyjne jeszcze trwają, co oznacza przekazanie do eksploatacji w 2024 roku kolejnych urządzeń opartych na technologii gazowej, dzięki której jakość powietrza w tych miastach będzie jeszcze lepsza.

W Elektrociepłowni w Kielcach, pierwszym etapem transformacji technologicznej było oddanie do eksploatacji w 2023 r. gazowej kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy 160 MWt, która zastąpiła kotłownię węglową. W 2024 roku planowane jest przekazanie do eksploatacji nowoczesnego turbozespołu gazowego o mocy elektrycznej 8 MWe i mocy termicznej 14 MWt, który uzupełni miks wytwarzania elektrociepłowni zapewniając kieleckiemu systemowi ciepłowniczemu status efektywnego. Szacuje się, że docelowo emisje związane z wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej zmniejszą się  o ponad 40 proc. w zakresie emisji dwutlenku węgla, o 85 proc. tlenków azotu przy prawie całkowitej redukcji tlenków siarki.

W bydgoskiej elektrociepłowni w 2023 r. przekazano do eksploatacji nowoczesną kotłownię gazową o łącznej mocy termicznej 40 MWt. Tym samym dzięki tej inwestycji zastąpione zostały wysłużone kotły węglowe pracujące w Elektrociepłowni Bydgoszcz I. Nowe źródło gazowe w porównaniu do starej kotłowni znacząco zredukowało emisje tlenków siarki (o 98 proc.) oraz azotu (o 75 proc). Dekarbonizacja aktywów wytwórczych w Zgierzu w sposób znaczący ograniczyła emisyjność wytwarzania. Nowa gazowa jednostka kogeneracyjna o mocy 13,5 MWe i 15 MWt współpracująca ze źródłem odnawialnym w postaci układu solarnego zastąpiła urządzenia produkujące do tej pory energię elektryczną i ciepło z węgla brunatnego. Tym samym, mieszkańcy Zgierza będą oddychać czystszym powietrzem, gdyż dzięki nowej technologii wytwarzania  ograniczona zostanie emisja dwutlenku węgla o około 50 proc, dwutlenku siarki o 98 proc., a tlenków azotu o 80 proc.

W maju 2024 r. w gdyńskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła została przekazana do eksploatacji nowa gazowa kotłownia rezerwowo-szczytowa o łącznej mocy 90 MWt. Zastąpiła ona kotły mazutowe z lat siedemdziesiątych. W pierwszym etapie, gdy paliwem będzie olej lekki, emisja dwutlenku węgla obniży się o 22 proc., tlenków siarki o 88 proc., tlenków azotu o 67 proc., a pyłów o 90 proc. W drugim etapie, gdy paliwem będzie gaz, redukcja emisji będzie jeszcze większa.

W 2024 roku przekazane zostaną do eksploatacji również gazowe kotłownie rezerwowo-szczytowe w Elektrociepłowniach: w Gorzowie Wielkopolskim (o łącznej mocy 94,5 MWt), w Rzeszowie (o łącznej mocy 186 MWt.), w Lublinie (o łącznej mocy 182 MWt). Inwestycje w tych miastach o łącznej wartości ponad 205 mln złotych, prowadzące docelowo do zastąpienia technologii węglowych przez gaz, zredukują emisję: dwutlenku węgla o ponad 40 proc, tlenków siarki o 98 proc., tlenków azotu o 90 proc.

Ponadto w tym roku zostanie przekazana do eksploatacji nowa gazowa elektrociepłownia w Siechnicach. Jej moc cieplna osiągnie 315 MWt, a elektryczna 179 MWe. Nowa elektrociepłownia zastąpi dotychczasową instalację opartą na węglu kamiennym, dzięki czemu możliwa będzie redukcja emisji dwutlenku węgla o ponad 40 proc. oraz ponad 90 proc. tlenków siarki i tlenków azotu.

Wszystkie oddawane do eksploatacji przez PGE Energia Ciepła nowe urządzenia wytwórcze zredukują niemal do zera emisję pyłów. Dodatkową korzyścią środowiskową technologii opartej na gazie, będzie brak odpadów paleniskowych, które powstawały podczas spalania węgla, a co za tym idzie brak potrzeby ich składowania.

Przykładem lokalizacji PGE Energia Ciepła, w których proces odejścia od wytwarzania z węgla  już się zakończył są elektrociepłownie w Toruniu i Zielonej Górze. We wszystkich lokalizacjach PGE Energia Ciepła (w tym również w Toruniu i Zielonej Górze), opracowywane są długoterminowe ambitne plany dekarbonizacyjne związane z odejściem od wytwarzania z paliw kopalnych, dzięki czemu w perspektywie do roku 2050 produkcja ciepła i energii elektrycznej będzie prowadzona tylko ze źródeł zeroemisyjnych.

W perspektywie lat 2024–2028 na inwestycje w dekarbonizację ciepłownictwa i odejście od wytwarzania z węgla Grupa PGE przeznaczy ok. 7,8 mld zł.