Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2024 r.

21.05.2024
Wrocław
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 3 miesiącach 2024 r. wynik EBITDA na poziomie 225 mln zł (2023 r.: 314 mln zł).
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 137 mln zł (2023 r.: 215 mln zł).
  • W I kwartale 2024 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 760 GWh energii elektrycznej i 4 149 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 352 GWh energii elektrycznej i 3 657 TJ ciepła.

 

W I kwartale 2024 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 225 mln zł, tj. o 89 mln niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (314 mln zł). Wynik finansowy netto Grupy wyniósł 137 mln zł i był o 78 mln niższy w porównaniu do I kwartału 2023 r. (215 mln zł).

Na niższe wyniki Grupy miał głównie wpływ spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 299 mln zł oraz wzrost kosztu własnego sprzedaży o 66 mln zł.

Niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej były przede wszystkim efektem niższej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej o 38% oraz niższego wolumenu sprzedaży o 8% w porównaniu do I kwartału 2023 r. Spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej został częściowo skompensowany przez niższe o 94% koszty sprzedaży, w związku z brakiem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (206 mln zł).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły w I kwartale 2024 r. o 15%, tj. o 56 mln zł i wyniosły 421 mln zł. Wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła w I kwartale 2024 r. był głównie efektem wyższych średnich cen sprzedaży ciepła oraz wzrostu liczby odbiorców ciepła, przy jednocześnie niższym o 3% wolumenie sprzedaży spowodowanym wyższymi średnimi temperaturami w 2024 r.

- W pierwszym kwartale bieżącego roku skupialiśmy się na kolejnym istotnym etapie prac w projekcie EC Czechnica-2. Nowa jednostka została już podłączona do sieci dystrybucji energii – wyjaśnia Dominik Wadecki, prezes zarządu KOGENERACJI. - Niezmiennie też, zgodnie ze Strategią Biznesową zakładającą przygotowania do dekarbonizacji, pracujemy nad zapewnieniem przyszłości dla naszych wrocławskich elektrociepłowni, stawiając na przygotowania do zaimplementowania w obu zakładach urządzeń wykorzystujących nisko-
i zeroemisyjne technologie –
dodaje Dominik Wadecki.