Przyłączenie do sieci

Jak przyłączyć się do sieci ciepłowniczej


1.  Ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, zwraca się z zapytaniem o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub składa Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Wraz z zapytaniem lub wnioskiem należy złożyć odpowiednie dokumenty. To, jakie dokumenty należy załączyć do zapytania / wniosku, uzależnione jest od formy organizacyjnej wnioskodawcy. Wniosek można pobrać w siedzibie „PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Zgierzu” w Zgierz ul. Energetyków 9, parter pokój nr 5 lub ze strony internetowej. 

2.    Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w „PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Zgierzu” lub przesłać na adres:


PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział w Zgierzu
ul. Energetyków 9
95-100 Zgierz


3. Złożony wniosek jest weryfikowany przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego pod kątem formalno-prawnej poprawności jego wypełnienia i kompletności złożonych załączników. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości, wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku. Wniosek podlega merytorycznemu rozpoznaniu po jego uzupełnieniu przez wnioskodawcę. Za datę złożenia wniosku do Dostawcy uznaje się datę wpływu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków we wniosku termin ten zostanie wydłużony o czas niezbędny do ich uzupełnienia. Wniosek, który nie zostanie przez wnioskodawcę uzupełniony pozostawia się bez rozpoznania.
 

4. Złożenie wniosku o przyłączenie nie powoduje powstania u wnioskodawcy żadnych zobowiązań finansowych. Do czasu podpisania umowy przyłączeniowej, w dowolnym momencie wnioskodawca może zrezygnować z przyłączenia swojego obiektu do sieci ciepłowniczej, bez ponoszenia żadnych opłat z tego tytułu.
 

5. Z chwilą otrzymania zapytania lub wniosku Dostawca dokonuje analizy czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia. Jeśli brak jest technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia, Dostawca odmawia przyłączenia informując o tym wnioskodawcę oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jeżeli natomiast weryfikacja wykaże, że z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia przyłączenie jest możliwe, wówczas Dostawca opracowuje dla obiektu warunki przyłączenia, czyli wymagania techniczne, które należy spełnić, aby być przyłączonym do sieci. Dostawca przekazuje wnioskodawcy warunki wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej w terminie 30 dni od daty wpływu do Dostawcy wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o określenie warunków przyłączenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków we wniosku termin ten zostanie wydłużony o czas niezbędny do ich uzupełnienia. Opracowanie warunków i projektu umowy jest nieodpłatne.
 

6. Podstawą do rozpoczęcia prac związanych z przyłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej jest podpisana przez strony umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Umowa ta określa w szczególności wzajemne zobowiązania stron, zakres robót i terminy ich realizacji.
 

7. Jeżeli budowane przyłącze służące doprowadzeniu ciepła do obiektu odbiorcy położone będzie na nieruchomości odbiorcy, powstanie konieczność ustanowienia na rzecz Dostawcy służebności przesyłu. Służebność przesyłu polegać będzie na prawie korzystania przez Dostawcę z nieruchomości odbiorcy w zakresie posadowienia oraz eksploatacji infrastruktury technicznej służącej do przesyłu i dystrybucji ciepła do odbiorcy. Zasady ustanowienia służebności przesyłu ustalone zostaną w odrębnie zawartym porozumieniu, po ostatecznym ustaleniu długości i trasy przebiegu przyłącza. Ustanowienie służebności wymaga złożenia przez odbiorcę oświadczenia w formie aktu notarialnego. Koszt aktu notarialnego związany z ustanowieniem służebności ponosi Dostawca Ciepła.


8. Fizyczne przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej następuje po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy.
 

9. Aby móc korzystać z ciepła dostarczanego z sieci ciepłowniczej należy, po zakończeniu realizacji umowy przyłączeniowej, zawrzeć umowę sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych. Umowa ta określa w szczególności zasady dostawy ciepła, zobowiązania stron i sposób rozliczeń.