Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A.

25.05.2020

Rada Nadzorcza PGE Energia Ciepła S.A., na mocy uchwały nr 15/2020 z dnia 25 maja 2020 r., ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, a w szczególności:
 1. spełnia wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „Kodeks spółek handlowych”) w szczególności posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
 2. nie mają do kandydata zastosowania zakazy sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 3. nie mają do kandydata zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

 

Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

Dodatkowymi atutami kandydata na Wiceprezesa Zarządu będzie:

 1. znajomość języka angielskiego potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów zagranicznych;
 2. doświadczenie w branży energetycznej;
 3. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub technicznych;
 4. ukończone studia Master of Business Administration (MBA) lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania, nauk ekonomicznych lub technicznych potwierdzone odpowiednim dyplomem.

 

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego:

 

Składanie zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym

 1. Kandydat na Wiceprezesa Zarządu składa zgłoszenie kwalifikacyjne (dalej: „Zgłoszenie”), które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail. Do Zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
 1. list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
 2. dyplom potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata;
 4. oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Wiceprezesa Zarządu określonych w Ogłoszeniu;
 5. poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" lub zobowiązanie kandydata, w przypadku powołania w skład zarządu, do natychmiastowego poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające go do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Pisemne Zgłoszenia kandydata na Wiceprezesa Zarządu należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Złota 59, Budynek Skylight, XII p. w dni robocze w godzinach 9.00 - 15.00, w terminie do 2 czerwca 2020 r., do godziny 12.00. Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A.”. Przyjmujący Zgłoszenie wyda, na żądanie, pisemne potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia.
 2. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: PGE Energia Ciepła S.A., ul. Złota 59, Budynek Skylight, 00-120 Warszawa. Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A.”. O dacie złożenia Zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.
 3. Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania Zgłoszeń, określonym w ust. 2 powyżej, lub Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się Ogłoszenia do 1 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. Zakres informacji określa Ogłoszenie. Informacje dostępne będą na stronie internetowej Spółki www.pgeenergiaciepla.pl „Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A.”.

 

Otwarcie kopert ze zgłoszeniami w postępowaniu kwalifikacyjnym

 1. Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi w dniu 3 czerwca 2020 r.
 2. Rada Nadzorcza dokona oceny zgłoszeń pod kątem terminowości złożenia i spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w Ogłoszeniu i ustali w drodze uchwały, listę kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Kandydaci którzy nie spełnili wymogów określonych w Ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 4. Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 5. Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami i nie ma obowiązku przeprowadzenia rozmów ze wszystkimi kandydatami.
 6. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie od 3 czerwca 2020 r. w miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 7. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych dotyczyć będzie w szczególności wiedzy z zakresu:
 1. działalności Spółki oraz o sektora, w którym Spółka działa;
 2. zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 3. zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego;
 4. analiza rynku i konkurencji;
 5. finansów przedsiębiorstw;
 6. wdrażania strategii, zarządzania i kierowania złożonymi projektami i organizacjami.

 

Oceny zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej, każdy Członek Rady Nadzorczej indywidualnie ocenia kandydata na Wiceprezesa Zarządu, opierając się na dokumentacji, załączonej do Zgłoszenia oraz na odpowiedziach udzielonych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami, Rada Nadzorcza podsumuje indywidualne oceny kandydatów i w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym, dokonuje wyłonienia najlepszego kandydata, który w najwyższym stopniu daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu.
 3. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu lub nie uzyska zgody PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na powołanie, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na Wiceprezesa Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

 

Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego:

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego o wyniku tego postępowania drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.
 2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, w każdym czasie bez podawania przyczyn, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

 

Załączniki do pobrania - TUTAJ