Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.

21.04.2023
logo-pge-zielona-zmiana_pion-rgb_pl

RADA NADZORCZA
PGE Energia Ciepła S.A.

działając na podstawie uchwały nr 20/2023 z dnia 21.04.2023 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. (dalej „Spółka”).

 

RADA NADZORCZA
PGE Energia Ciepła S.A.

działając na podstawie uchwały nr 20/2023 z dnia 21.04.2023 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. (dalej „Spółka”).

1.    Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu powinna być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)    posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych; 
2)    posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
3)    posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4)    spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, a w szczególności:
a)    spełnia wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „Kodeks spółek handlowych”) w szczególności posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach 587-587², art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego; 
b)    nie mają do kandydata zastosowania zakazy sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
c)    nie mają do kandydata zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

2.    Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
4)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
5)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3.    Dodatkowym atutem kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu będzie:
1)    Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, w tym doświadczenie w planowaniu, prowadzeniu i wdrażaniu projektów inwestycyjnych;
2)    Doświadczenie zawodowe w branży energetycznej w szczególności w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła.

WYMOGI FORMALNE ZGŁOSZENIA I INFORMACJE

1.    Każdy kandydat składa zgłoszenie, które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail oraz wskazanie o jakie stanowisko się ubiega. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1)    list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
2)    dyplom potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych; 
3)    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata; 
4)    oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki określonych w Statucie Spółki, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia;
5)    poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" lub zobowiązanie kandydata, w przypadku powołania w skład zarządu Spółki, do natychmiastowego poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające go do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
6)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2.    Ww. dokumenty powinny być załączone w formie oryginałów, urzędowych odpisów lub kopii oryginałów względnie kopii urzędowych odpisów, poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia kopii dokumentów poświadczonych przez kandydata, kandydat zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

3.    Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w siedzibie Spółki – ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, budynek Skylight, XII piętro, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 26.04.2023 r. o godz. 12:00. Przyjmujący zgłoszenie wyda na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:
PGE Energia Ciepła S.A.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
budynek Skylight, XII piętro.
(o dacie złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki). Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A.”.

4.    Zgłoszenia złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

5.    Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 25.04.2023 r. do godz. 12:00, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Kandydatom udostępnione zostaną:
1)    aktualny odpis Spółki z KRS;
2)    Statut Spółki;
3)    struktura organizacyjna Spółki i schemat grupy kapitałowej.
Informacje dostępne będą również na stronie internetowej Spółki www.pgeenergiaciepla.pl „Postępowanie kwalifikacyjne na członków Zarządu”.

6.    Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 27.04.2023 r.

7.    Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń, określonym w pkt 3 powyżej, lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, którzy nie złożyli w terminie zgłoszenia lub nie spełnili wymogów określonych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

8.    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniu 27.04.2023 r. w siedzibie Spółki w Warszawie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. O dokładnym terminie, miejscu i formie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

9.    Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

10.    W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci oceniani będą w następujących zakresach:
1)    wiedza o działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa;
2)    znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
3)    znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego;
4)    doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

11.    Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

12.    Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

13.    Administratorem danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu. Pełna treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 RODO została wskazana, we wzorze oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

14.    Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.