PGE Energia Ciepła zakończyła postępowanie na dostawę odpadów komunalnych do ITPOE w Rzeszowie

03.12.2019
a001a3b7b68bb46e8a2dcd21ea5f924d

Komisja konkursowa poinformowała, że postępowanie na dostawę niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do ITPOE zostało zakończone. Wybranych zostało 10 podmiotów, które w 2020 roku będą dostarczać odpady do rzeszowskiej instalacji.

Postępowanie na dostawę odpadów do ITOPE ogłoszone zostało 15 października 2019 roku. W sumie 27 ofert zostało złożonych w wyznaczonym terminie, tj. do 8 listopada br. W ramach prac Komisji konkursowej w celu dywersyfikacji dostaw odpadów i tym samym zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw zdecydowano, że w postępowaniu wybrane zostaną co najmniej 3 różne podmioty. Podjęto także decyzję o tym, że przynajmniej połowa rocznego wolumenu odpadów będzie pochodzić z gmin województwa podkarpackiego.

- Potwierdziło się bardzo duże zainteresowanie postępowaniem na dostawę odpadów przeprowadzonym po wprowadzonej we wrześniu br. nowelizacji ustawy. Zrealizowaliśmy je  w sposób transparentny i otwarty. Mając na względzie społeczną odpowiedzialność biznesu zagwarantowaliśmy, że przynajmniej połowa odpadów utylizowanych w ITPOE będzie pochodzić z Rzeszowa i podkarpackich gmin, co tym samym pozwoli na dostawę odpadów według zgłoszonych przez Rzeszów potrzeb -  powiedział Grzegorz Gilewicz, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

- Naszą działalnością jest produkcja energii elektrycznej i ciepła, a także utylizacja odpadów komunalnych oraz produkcja energii wytworzona w procesie ich termicznego przetwarzania. Jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa energetycznego regionu i stale się rozwijamy. Dowodem na to jest podpisana kilka dni temu umowa z MPEC - Rzeszów na kwotę 9,5 mln zł. dzięki której do sieci ciepłowniczej zostanie podłączonych kilkanaście tysięcy mieszkańców Rzeszowa. Zapewni to lepszy komfort codziennego życia i znaczną poprawę jakości powietrza w regionie - dodał Grzegorz Gilewicz.

Decyzja o ogłoszeniu postępowania była wynikiem wejścia w życie w dniu 6 września 2019 roku Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku „o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”. Ustawa znosi tzw. regionalizację (status regionalnej instalacji do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) poprzez uchylenie art. 9l.

Celem nowelizacji ustawy jest zwiększenie konkurencyjności na rynku odpadów i zapewnienie gminom możliwości ich przekazywania  do instalacji położonych na obszarze całego kraju.

Instalacja Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii (ITPOE) należy do PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. Instalacja jest nowoczesnym i ekologicznym obiektem technologicznym służącym zagospodarowaniu odpadów komunalnychoraz pozostałości po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki, pozwalającym na odzyskiwanie, w procesie termicznego przekształcania, energii zawartej w odpadach.  Instalacja zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Rzeszowa poprzez produkcję energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Z wyprodukowanej energii i ciepła korzystają mieszkańcy i instytucje w Rzeszowie.