PGE Energia Ciepła przedłuża termin składania ofert w postępowaniu na dostawę odpadów komunalnych do ITPOE w Rzeszowie

28.10.2019
6218350a6cd8e51c988d8fa198ae10f6

Do 8 listopada br. zostało wydłużone postępowanie ofertowe PGE Energia Ciepła na dostawę do Instalacji ITPOE niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu jest wynikiem wprowadzonych zmian mających na celu maksymalne poszerzenie kręgu potencjalnych oferentów.

Ogłoszenie postępowania ofertowego jest wynikiem zmiany Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku„o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”, która weszła w życie 6 września 2019 roku. Ustawa znosi tzw. regionalizację (status regionalnej instalacji do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) poprzez uchylenie art. 9l.

Celem nowelizacji ustawy jest zwiększenie konkurencyjności na rynku odpadów i zapewnienie gminom możliwości ich przekazywania  do instalacji położonych na obszarze całego kraju.

„Decyzja o wydłużeniu terminu składania ofert jest podyktowana chęcią poszerzenia kręgu potencjalnych oferentów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty w prowadzonym przez nas postępowaniu na dostawę niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stanowiących podstawowe paliwo w Instalacji Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii (ITPOE)” – powiedział Grzegorz Gilewicz, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Więcej informacji dotyczących postępowania znajduje się na stronie: www.pgeenergiaciepla.pl