PGE Energia Ciepła i Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, w trosce o środowisko naturalne i komfort życia mieszkańców, podpisały umowę o współpracy na rzecz zwiększenia dostępności ciepła sieciowego dla mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa.

06.03.2019
13a0242add1f74fa00ce996b52d90465

PGE Energia Ciepła oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 6 marca 2019 r. w Gdyni podpisały 5-letnią umowę o współpracy na rzecz zwiększenia dostępności ciepła sieciowego dla mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa. Wzmacniając współpracę partnerzy potwierdzają swoją troskę o środowisko naturalne oraz komfort życia obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń.

Ciepło wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji i dostarczone klientom poprzez  efektywny system ciepłowniczy służy poprawie warunków środowiskowych i bezpieczeństwu dostaw. Dla dużego miasta, jakim jest Gdynia, to optymalny sposób zapewnienia potrzeb cieplnych mieszkańcom.

Chcemy być współodpowiedzialni za rozwój sieci ciepłowniczej w Gdyni, wspierając w tych działaniach OPEC. Dzięki partnerskiej współpracy, ciepło z PGE EC może docierać do coraz większej liczby mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa. – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. – Współpraca z OPEC jest kluczowa dla prowadzenia naszych projektów inwestycyjnych w sposób racjonalny, skoordynowany i połączony z jednoczesnym wykorzystaniem potencjału rynkowego prężnie rozwijającej się Gdyni i gmin ościennych. Pozwala to na wykorzystanie efektu skali, zapewniając akceptowalną dla odbiorcy cenę. – dodał Wojciech Dąbrowski.

Plany inwestycyjne PGE Energia Ciepła

Stoimy obecnie przed wielkimi wyzwaniami inwestycyjnymi – mówił Wojciech Dąbrowski.– Planujemy w różnych lokalizacjach w całej Polsce zwiększanie potencjału ciepłowniczego poprzez budowę do 2030 roku 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. Jesteśmy liderem rynku ciepła w Polsce, chcemy być także liderem zmian środowiskowych w całym sektorze – dodał prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030 powinien przekroczyć 50 proc. W PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże realizowany jest program dostosowania majątku do wymagań konkluzji BAT w optymalnym zakresie poprzez modernizację istniejących instalacji oczyszczania spalin z tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów. Dla Elektrociepłowni w Gdyni prowadzone są aktualnie analizy przedinwestycyjne, których celem jest wypracowanie możliwych do zastosowania wariantów budowy nowych źródeł przyjaznych dla środowiska, zgodnie z przyjętą strategią do 2030 roku. Nowe źródła wytwórcze zastąpią w pierwszej kolejności kocioł wodny węglowy, a w przyszłości kogeneracyjne bloki węglowe.

Kluczową kwestią dla tej inwestycji jest dostosowanie aktywów wytwórczychw Elektrociepłowni w Gdyni do potrzeb lokalnego rynku ciepła, rozwijanego przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we współpracy z PGE Energia Ciepła.

Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC

Gdyński OPEC przeznaczy ponad 120 milionów złotych na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Przedsiębiorstwo skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Do roku 2023 OPEC zaplanował realizację 5 projektów infrastrukturalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i 3 projektów konkursowych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 50 milionów złotych.

„Działania te mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepłai  aktywną walkę ze smogiem – mówił Janusz Różalski, Prezes Zarządu OPEC Sp. z o.o. Zamierzamy sukcesywnie likwidować stare i nieefektywne piece w domach jednorodzinnych oraz lokalne kotłownie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zastosowanymw modernizowanych i budowanych od nowa sieciach ciepłowniczych będą mniejsze stratyi większe oszczędności. Należy podkreślić, że korzystanie z ciepła sieciowego nie wymaga magazynowania i uzupełniania paliwa, nie wytwarza hałasu, zapachu ani zanieczyszczeń atmosferycznych” – dodał Janusz Różalski.

Ogromną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców i kształtowaniu ich postaw w tym zakresie pełnią samorządy lokalne i ich działania na rzecz racjonalnego zaopatrzenia w ciepło i likwidacji niskiej emisji.

PGE Energia Ciepła i OPEC we współpracy z miastem Gdynia już 4 lata temu sformalizowały wspólne działania trójstronnym Porozumieniem o Zrównoważonym Rozwoju. W jego ramach prowadzimy szereg działań efektywnościowych i edukacyjnych, które w 2018 r. zaowocowały likwidacją 80 pieców na paliwa stałe, podpisaniem 20 umów na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji oraz 18 umów na dofinansowanie budowy wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej – powiedziała Elżbieta Kowalewska, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże.

Mieszkańcy Gdyni oddychają czystym powietrzem. I nie jest to przypadek, a efekt ciężkiej pracy na rzecz likwidacji niskiej emisji. Miasto już od 20 lat udziela mieszkańcom dotacji na likwidację pieców węglowych. Wspieramy inwestycje gdynian w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną. Ważnym elementem polityki gdyńskiego samorządu jest edukacja. Dalsza rozbudowa ekologicznej i bezpiecznej miejskiej sieci ciepłowniczej przy sukcesywnym wyłączaniu z eksploatacji źródeł niskiej emisji, doskonale wpisuje się w strategię miasta – mówi Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni.

Podpisana Umowa o Współpracy pomiędzy PGE Energia Ciepła, a OPEC to istotny krok ku jeszcze większemu wzmocnieniu relacji i współdziałaniu obu partnerów na rzecz podniesienia jakości życia przyszłych pokoleń i mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa.