Nowa elektrociepłownia w Siechnicach połączona z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym

05.02.2024
nowa-ec-czechnica-budowa

Budowana w Siechnicach elektrociepłownia gazowa została podłączona do sieci dystrybucji energii. Inwestycję realizuje Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

 

Pierwsze podanie napięcia to zawsze ważny moment dla podmiotu przyłączanego do sieci elektroenergetycznej i tak jest również w przypadku elektrociepłowni EC Czechnica-2. Od tej chwili dalsze prace związane z rozruchem nowej jednostki produkcyjnej będą prowadzone z wykorzystaniem zasilania elektrycznego opartego o nowe linie elektroenergetyczne 110 kV, które docelowo posłużą zarówno do zasilania potrzeb własnych zakładu, jak i do wyprowadzenia wyprodukowanej energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

W związku z budowaną w Siechnicach elektrociepłownią powstały dwie nowe rozdzielnie elektryczne typu GIS (ang. Gas Insulated Switchgear) o napięciu 110 kV. Rozdzielnia to miejsce, w którym wykonuje się czynności łączeniowe oraz gdzie następuje rozdział energii elektrycznej. Pierwsza z rozdzielni należy do spółki TAURON – dystrybutora energii elektrycznej w województwie dolnośląskim i to z niej popłynęła energia elektryczna do drugiej rozdzielni należącej do KOGENERACJI i zlokalizowanej już na terenie nowej EC Czechnica-2. Do tej czechnickiej przyłączone zostaną generatory dwóch turbin gazowych, generator turbiny parowej oraz transformator potrzeb własnych.

Obie siechnickie rozdzielnie wyposażone są w zintegrowane pola wraz z szynami zbiorczymi w izolacji gazowej sześciofluorku siarki. To mało aktywny chemicznie, niepalny gaz, o trzy razy lepszych własnościach elektroizolacyjnych niż powietrze, który dobrze gasi łuk elektryczny powstający podczas czynności łączeniowych. Dzięki jego zastosowaniu gabaryty rozdzielni są też dużo mniejsze niż w przypadku innych rozwiązań.

- Za nami istotne postępy prac inwestycyjnych na placu budowy w Siechnicach. Do tej pory przekazaliśmy już do eksploatacji kotły szczytowo-rezerwowe – wyjaśnia Dominik Wadecki, prezes zarządu KOGENERACJI. – Podanie pierwszego napięcia do zakładu ma nie tylko wymiar symboliczny. Dzięki temu, że nowa elektrociepłownia jest już włączona do systemu elektroenergetycznego, może ona z jednej strony korzystać z energii pobieranej bezpośrednio z systemu na potrzeby finalizowanych prac inwestycyjnych, z drugiej strony jest to ważny element prac, który w niedalekiej przyszłości umożliwi wyprowadzenie wyprodukowanej energii elektrycznej do krajowego systemu – dodaje Dominik Wadecki.

Nowa niskoemisyjna elektrociepłownia będzie się składała z bloku gazowo-parowego, czterech kotłów szczytowo-rezerwowych i akumulatora ciepła. EC Czechnica-2 ma rozpocząć pracę w 2024 r. Dzięki zasilaniu gazem ziemnym roczna emisja CO2 obniży się aż o 622 tysiące ton, to jest o 61 procent. Oznacza to również oszczędności energii pierwotnej na poziomie blisko 600 tysięcy MWh rocznie. Moc cieplna nowej jednostki osiągnie 315 MWt (dzisiaj 247 MWt), a moc elektryczna 179 MWe (dzisiaj 100 MWe). Nowoczesny zakład zapewni czystsze powietrze, bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii oraz sprawność dzięki zastosowaniu najlepszej dostępnej technologii.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020 (MF EOG 2014-2021) w ramach obszaru priorytetowego Środowisko, gdzie realizowany jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego Operatorem jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz pożyczek preferencyjnych z programów NFOŚiGW („Energia Plus" i „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach MF EOG 2014-2021").

 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka zależna PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji. Składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 418 MW i cieplnej 1 080 MW, które zaspokajają potrzeby grzewcze blisko połowy aglomeracji wrocławskiej.  KOGENERACJA S.A. od 2000 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2016 r. w EC Wrocław uruchomione zostały instalacje odsiarczania i odazotowania spalin pozwalające na spełnienie rygorystycznych europejskich norm środowiskowych oraz znacznie poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu. W Siechnicach w 2024 r. rozpocznie funkcjonowanie nowoczesna elektrociepłownia zasilana gazem, która zastąpi obecnie funkcjonującą jednostkę węglową, zapewniając bezpieczeństwo oraz ciągłość dostaw ciepła i energii elektrycznej oraz przynosząc znaczące efekty ekologiczne w postaci czystego powietrza.