II etap postępowania na dostawę odpadów komunalnych do ITPOE w Rzeszowie

15.11.2019
145ef05e87c20c605642584b1d6f21d9

W drugim etapie postępowania PGE Energia Ciepła zastrzega, że co najmniej połowa określonego w postępowaniu wolumenu odpadów, tj. 35 100 ton, będzie dostarczana do ITPOE z terenu województwa podkarpackiego od kontrahentów, którzy złożą najbardziej atrakcyjne cenowo oferty.  Dodatkowo aby zdywersyfikować dostawy i zabezpieczyć niezakłócone funkcjonowanie ITPOE spółka wymaga aby odpady dostarczały co najmniej trzy podmioty.

Powyższe zastrzeżenia wynikają z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości dostaw z uwzględnieniem odległości od miejsca odbioru odpadów do miejsca lokalizacji instalacji. Istotne dla PGE Energia Ciepła są również kwestie ekologiczne. Skrócenie dystansu w transporcie odpadów ograniczy negatywne oddziaływanie na środowisko i wpłynie na poprawę jakości powietrza dla mieszkańców Rzeszowa i regionu.

Przykładamy dużą wagę do współpracy z lokalnymi interesariuszami, dlatego po analizie ofert, postanowiliśmy, że co najmniej 50 proc. rocznego wolumenu odpadów o kodzie 20 03 01 wykorzystywanego przez ITPOE będzie zagwarantowane firmom odbierającym odpady z terenu województwa podkarpackiego. Pozwoli to zrównoważyć cele biznesowe z potrzebami lokalnych społeczności” - powiedział Grzegorz Gilewicz, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Całkowita ilość odpadów wytworzonych w gminach położonych poza województwem podkarpackim i zakontraktowanych do termicznego przekształcenia w ITPOE, nie będzie mogła być większa niż 50 proc. wolumenu odpadów.

„Analiza  złożonych ofert potwierdza również fakt, że w Polsce jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu instalacje. Dlatego też PGE Energia Ciepła zainicjowała niedawno podpisanie Listu Intencyjnego na budowę II linii ITPOE, co w przyszłości pozwoli na zwiększenie ilości dostaw odpadów do naszej instalacji” – podkreślił Grzegorz Gilewicz, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Aktualnie rozpoczął się II etap postępowania, w którym oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji, a potem do złożenia ofert z ceną ostateczną.

Decyzja o ogłoszeniu postępowania jest wynikiem wejścia w życie w dniu 6 września 2019 roku Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku „o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”. Ustawa znosi tzw. regionalizację (status regionalnej instalacji do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) poprzez uchylenie art. 9l.

Celem nowelizacji ustawy jest zwiększenie konkurencyjności na rynku odpadów i zapewnienie gminom możliwości ich przekazywania  do instalacji położonych na obszarze całego kraju.

Instalacja Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii (ITPOE) należy do PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. Instalacja jest nowoczesnym i ekologicznym obiektem technologicznym służącym zagospodarowaniu odpadów komunalnychoraz pozostałości po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki, pozwalającym na odzyskiwanie, w procesie termicznego przekształcania, energii zawartej w odpadach.  Instalacja zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Rzeszowa poprzez produkcję energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Z wyprodukowanej energiii ciepła korzystają mieszkańcy i instytucje w Rzeszowie.

Więcej informacji dotyczących postępowania znajduje się na stronie: www.pgeenergiaciepla.pl