Aktualizacja cen ciepła w PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie po wprowadzeniu nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

16.12.2022
rzeszow

26 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które wprowadziło możliwość czasowego (do 30/04/2023 r.) doliczenia do ceny ciepła określonej kwoty, której wysokość zależy od rodzaju wykorzystywanego w jednostce kogeneracji paliwa.

 

Obowiązujące dzisiaj ceny ciepła nie pokrywają kosztów jego produkcji. Stąd też PGE Energia Ciepła, podobnie jak wszystkie kogeneracyjne elektrociepłownie, zastosuje mechanizm z obowiązującej od dnia 26 listopada 2022 r. nowelizacji rozporządzenia taryfowego* – jako rozwiązanie, które umożliwi częściowe pokrycie kosztów produkcji ciepła. Wprowadzony mechanizm zapewni bezpieczeństwo energetyczne Rzeszowa  poprzez stabilne i nieprzerwane dostawy ciepła w okresie ogrzewania 2022/2023.

15 grudnia 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę cen w obowiązującej taryfie dla PGE Energia Ciepła S.A., w tym także dla Oddziału  Elektrociepłownia  w Rzeszowie. Sposób kształtowania ceny za ciepło, uwzględniającej koszty jego wytwarzania, nie jest dowolny i wynika z kryteriów określonych w rozporządzeniu taryfowym.

Po zmianie taryfy ceny ciepła netto dla naszego odbiorcy ciepła, którym jest MPEC Rzeszów, wzrosną średnio o 18%.  Zatwierdzone stawki taryfowe obowiązywać będą od 2 stycznia 2023 roku. Nowa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie wciąż niższa od średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą (zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2022r.**), które wynoszą odpowiednio 150,95 zł/GJ dla źródeł gazowych i 103,82 dla źródeł węglowych.

- Konieczne jest  aby elektrociepłownie dostosowały ceny za ciepło do ponoszonych kosztów produkcji, które drastycznie wzrosły w wyniku wojny w Ukrainie oraz wysokich cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. PGE Energia Ciepła nie kształtuje tych cen w sposób dowolny. Podlegają one zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do którego należy równoważenie interesów Klientów i przedsiębiorstw wytwarzających ciepło. Od tego zależy także bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców – powiedział Tadeusz Kępski, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Rok 2022 dla PGE Energia Ciepła był pełen zmian i nowych wyzwań. Czynnie i intensywnie spółka bierze udział w transformacji sektora energetycznego. W tym roku rozpoczęła kolejne inwestycje w elektrociepłowniach, związane głównie z przejściem na paliwo niskoemisyjne. W Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach i Lublinie podpisana została umowa na budowę kotłowni gazowych, w Zgierzu budowane są nowe jednostki wytwórcze, w Rzeszowie powstaje druga linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, w Gdyni budowana jest nowa kotłownia rezerwowo-szczytowa - olejowo-gazowa, w Gdańsku rok temu oddana została do eksploatacji kotłownia rezerwowo-szczytowa z kotłami olejowymi i elektrodowymi, pierwszymi takimi w Polsce. W sieci ciepłowniczej w Toruniu płynie już ciepło geotermalne. Warto też wspomnieć, że w Krakowie i Rzeszowie zainaugurowane zostały projekty w zakresie wykorzystania potencjału energetycznego ścieków komunalnych w instalacjach PGE Energia Ciepła.

Transformacja ciepłownictwa to głównie budowa nowych jednostek wytwórczych wykorzystujących paliwa nisko i zeroemisyjne, które zastąpią dotychczasowe urządzenia oparte na technologii węglowej. Inwestycje te zapewnią bezpieczeństwo energetyczne miastu oraz sąsiednim gminom i wpisują się w strategię transformacji energetyki realizowaną przez PGE Energia Ciepła i Grupę PGE, do której należy spółka.

Wszystkie inwestycje w ciepłownictwie w istotny sposób wpłyną nie tylko na komfort i bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową, lecz również na poprawę jakości powietrza w Polsce. Będą one miały istotny wpływ na poprawę naszego zdrowia i zdrowia kolejnych pokoleń. 

 

 

*Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

** Ustawa z dnia 15 września 2022r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”.

 

 

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie  jest producentem ciepła i energii elektrycznej, zaspokajającym potrzeby cieplne ok 65% mieszkańców Rzeszowa. Aktualnie w rzeszowskiej elektrociepłowni w 80% paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła i energii elektrycznej jest gaz ziemny, a 14% udaje się odzyskać z przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Oddział dysponuje obecnie osiągalną mocą elektryczną w wysokości 141 MWe oraz osiągalną mocą cieplną 528 MWt.