PGE Toruń jest producentem ciepła i energii elektrycznej w niskoemisyjnej elektrociepłowni kogeneracyjnej, opartej na gazie. Dzięki stosowanej technologii PGE Toruń spełnia przyszłe restrykcyjne normy środowiskowe, co wpływa pozytywnie na jakość powietrza w Toruniu, korzystnie wpływa na zdrowie mieszkańców i stan toruńskich zabytków.

logo-norwey-gratns.jpg

 

W wyniku  zastąpienia w 2017 roku kotłów węglowych nową elektrociepłownią gazową obniżony został średnio o 90% poziom emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów. Projekt budowy elektrociepłowni gazowej w Toruniu został dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 

PGE Toruń jest również dystrybutorem ciepła i właścicielem sieci ciepłowniczej (około 260 km), którą dostarcza ciepło do ponad 100 tys. mieszkańców, lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, zaspakajając ok. 60% potrzeb cieplnych Torunia.

PGE Toruń to spółka społecznie odpowiedzialna, angażująca się w projekty na rzecz mieszkańców i wspierająca  inicjatywy lokalne z obszaru kultury, sportu oraz środowiska naturalnego, w tym wpływające na  ograniczanie niskiej emisji i poprawę stanu powietrza w Mieście.

Prezesem Zarządu jest Robert Kowalski.

 

Dane dla PGE Toruń na koniec 2020 r. :

 • Moc elektryczna zainstalowana - 107,1 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana - 357,6 MWt [razem z lokalnymi kotłowniami - moc zainstalowana w kotłowniach: 4,9 MWt.]
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 0,494 TWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 0,480 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) - 2,437 PJ
 • Produkcja ciepła (netto) - 2,364 PJ

Wytwarzanie:

 • paliwo - gaz, olej lekki opałowy
 • średnioroczna sprawność - ok. 90,8%
 • rzeczywista wielkość emisji CO2  - 255 366 ton

Potencjał techniczny:

 • turbiny gazowe - 2 x 53,55 MWe (łącznie: 107,1 MWe)
 • kotły odzysknicowe - 2 x 118,8 MWt  (łącznie: 237,6 MWt)
 • kotły szczytowe dwupaliwowe (gaz/olej) -  4x30 MWt  (łącznie: 120 MWt)
 • akumulator ciepła - o objętości czynnej 12 000 m3 – (ok. 600 MWh)
 • gazociąg - ok. 10 km łączący elektrociepłownię z gazową siecią przesyłową.

Dystrybucja ciepła:

 • Sieć ciepłownicza - 260,3 km, z tego 153,4 km to sieci wysokoparametrowe, w tym 145,7 km to preizolowane
 • Liczba węzłów - ok. 2100  (własność: 1697 szt.)
 • 582 komory ciepłownicze
 • Przepompownia wody sieciowej