Nabór na partnera projektu

 

Ogłoszenie z dnia 27.02.2024 r. o wyborze Partnera konsorcjum
do projektu badawczo-rozwojowego 
realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Działanie 1.1 Ścieżka SMART.

 

PGE Energia Ciepła S.A. w wyniku przeprowadzonego otwartego naboru dokonała w dniu 23.02.2024 r. wyboru Centrum Techniki Okrętowej S.A. na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Działanie 1.1 Ścieżka SMART.

Planowane do zawiązana konsorcjum będzie obejmować trzy podmioty: PGE Energia Ciepła S.A. -Lider Konsorcjum oraz Uniwersytet Morski w Gdyni i Centrum Techniki Okrętowej S.A., a projekt nosić będzie tytuł: „Adaptacyjny skraplacz turbiny parowej jako innowacyjne rozwiązanie dla elektrociepłowni”.

 

 

Ogłoszenie z dnia 01.02.2024 r. o naborze na Partnera konsorcjum
do projektu badawczo-rozwojowego 

realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Działanie 1.1 Ścieżka SMART.

Na podstawie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z poźn. zm.)

PGE Energia Ciepła S.A. jako podmiot inicjujący projekt partnerski ogłasza nabór na dodatkowego Partnera konsorcjum tworzonego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, w szczególności:

  • wspólnego opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w naborze nr FENG.01.01-IP.01-005/23 – Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach oraz
  • wspólnej realizacji projektu B+R, pod warunkiem uzyskania dofinansowania i zawarcia umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), Priorytet I. Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie 1.1 Ścieżka SMART.

Docelowo Partnerstwo (Konsorcjum) będzie obejmować trzy podmioty: PGE Energia Ciepła S.A. - Lider, Uniwersytet Morski w Gdyni – Partner nr 1, nowo wybrany podmiot – Partner nr 2.