Zbliża się lato – okres remontów w elektrociepłowniach

31.05.2022
4d5546cd8417676527553f2976276ab2

Lato to czas, kiedy spada zapotrzebowanie na produkowane w elektrociepłowniach ciepło, dlatego to dobry czas na remont infrastruktury elektrowni. Celem remontów w należących do PGE Energia Ciepła elektrociepłowniach Szczecin i Pomorzany jest utrzymanie urządzeń w należytym stanie technicznym, a tym samym zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Energia elektryczna i ciepło w obu elektrociepłowniach wytwarzane są jednocześnie w procesie kogeneracji.

Elektrociepłownia Szczecin jest największym w aglomeracji szczecińskiej producentem „zielonej energii”. Paliwem podstawowym są w niej: zrębka leśna, zrębka wierzby energetycznej i pellet ze słomy. Podstawowe urządzenia wytwórcze to opalany biomasą kocioł ze złożem fluidalnym oraz turbina upustowo-ciepłowniczo-kondensacyjna. Podstawowe urządzenia wytwórcze Elektrociepłowni Pomorzany to dwa kotły Benson (przepływowe), wyposażone w palniki niskoemisyjne NOx. W celu dostosowania do konkluzji BAT oraz zapewnienia dostaw ciepła systemowego dla Szczecinie zrealizowany został „Program Inwestycyjny Elektrowni Pomorzany”, w ramach którego przekazano do eksploatacji instalację katalitycznego odazotowania spalin oraz instalacje odsiarczania spalin.

Zakres tegorocznych prac remontowych zaplanowanych w tych elektrociepłowniach obejmuje remont kapitalny bloku w EC Szczecin i remont kapitalny kotła bloku nr 1 w EC Pomorzany, które rozpoczną się 1 czerwca, a także-remont średni bloku nr 2 w EC Pomorzany, którego rozpoczęcie zaplanowane jest na 2 września.

 Remont wpłynie korzystnie na stabilną pracę oraz na poprawę sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Konieczność przeprowadzenia corocznych remontów wynika z wielu czynników, m.in. przepisów organów zewnętrznych: Ustawa o Dozorze Technicznym, wymogi związane z przepisami BHP i P-poż, jak również zachowania na odpowiednim poziomie technicznym wskaźników dyspozycyjności, niezawodności i efektywności.

- Poprzez prawidłowe utrzymanie majątku Spółka realizuje deklarowane cele określone w polityce: jakości, środowiska i bezpieczeństwa. Wszystkie prace remontowe w obu elektrociepłowniach zakończą się przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Pomimo braku zapotrzebowania na ciepło w okresie, w którym będą one trwały, nie przerywamy produkcji, gwarantując dostawy zamówionego ciepła i energii elektrycznej – mówi Wojciech Sobczak, Dyrektor Oddziału w Szczecinie.