Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2023 r.

21.11.2023
kogeneracja-s
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła za okres od 1 lipca do 30 września 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 37 mln zł oraz stratę netto w wysokości 6 mln zł.
  • W okresie od 1 lipca do 30 września 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 481 GWh energii elektrycznej i 831 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA S.A.: 117 GWh energii elektrycznej i 742 TJ ciepła.

 

Wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła za okres od 1 lipca do 30 września 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 37 mln zł, tj. o 5 mln niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (42 mln zł). Strata finansowa netto Grupy wyniosła 6 mln zł i była o 6 mln wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (49 tys. zł).

Wyniki operacyjne

Na wyniki operacyjne Grupy w trzecim kwartale 2023 r. miał wpływ wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 121 mln zł oraz wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 43 mln zł.

Istotne znaczenie dla wyników finansowych Grupy miał odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. W wyniku zmian otoczenia regulacyjnego Grupa została objęta Ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców, która to ustawa określa maksymalną cenę energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Szacowany odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za okres od 1 lipca do 30 września 2023 r. ujęto w kosztach sprzedaży w wysokości 75,7 mln zł (w tym EC Zielona Góra S.A. 75,6 mln zł i KOGENERACJA S.A. 0,1 mln zł).

Jednocześnie Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. odnotowała wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2. Wyniosły one 98 mln zł i były o 33 mln zł wyższe r/r (65 mln zł).

– Sytuacja finansowa spółki, pomimo dynamiki sytuacji makroekonomicznej i czynników kosztotwórczych pozostających poza sferą oddziaływania spółki, utrzymuje się na niezmiennie stabilnym poziomie – mówi Dominik Wadecki, Prezes Zarządu KOGENERACJI. - Spółka realizuje zakładane plany rozwojowe. Naszym kluczowym zadaniem inwestycyjnym pozostaje budowa nowej jednostki gazowej w Siechnicach. Za nami, po odbiorze akumulatora ciepła, kolejny kluczowy etap tej inwestycji, tj. uruchomienie kotłowni szczytowo-rezerwowej, która już w bieżącym sezonie grzewczym będzie wykorzystywana w celu zapewnienia dostaw ciepła dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej.