Rybnicka elektrownia PGE Energia Ciepła współorganizatorem konferencji „Nowoczesne ciepłownie i elektrociepłownie. Kogeneracja – efektywność – ekologia”

18.01.2019
5cf1fdddb81130e095a0d401afd8dee3

W dniach 17 i 18 stycznia odbyła się konferencja na temat nowoczesnego i ekologicznego ciepłownictwa, której gospodarzem była rybnicka elektrownia PGE Energia Ciepła. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele branży energetycznej, ciepłowniczej, jak również Politechniki Śląskiej. Tematem przewodnim konferencji były zalety wysokosprawnej kogeneracji, wpisujące się w kontekst niwelowania niskiej emisji w regionie.

Wśród referatów znalazły się prezentacje naukowe Politechniki Śląskiej, ale także prezentacje dotyczące praktycznych rozwiązań w energetyce i ciepłownictwie. Zaprezentowane zostały nowe inwestycje, np. budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w koksowni Radlin, silniki gazowe wykorzystywane w kogeneracji, czy też nowoczesne technologie magazynowania ciepła.

Prelegenci przedstawili uwarunkowania prawne i praktyczne dla nowych regulacji dotyczących unijnych konkluzji BAT, zapowiadanych zmian w energetyce po roku 2020 oraz  krajowego systemu dopłat do źródeł wytwarzających energię w procesie kogeneracji.

Nie zabrakło także omówienia praktycznych aspektów funkcjonowania zakładów – głównie czynników wpływających na efektywność energetyczną, takich jak nowe technologie remontowe czy też funkcjonowanie kotłów pyłowych w związku z zaostrzającymi się normami środowiskowymi i spalaniem węgli o niskiej kaloryczności.  

Dzięki konferencji mogliśmy wymienić się doświadczeniami na temat rozwiązań technicznych zmierzających do ograniczenia emisji do powietrza, zwłaszcza w procesie wysokosprawnej kogeneracji. – powiedział Wojciech Sobczak, dyrektor rybnickiego oddziału PGE Energia Ciepła. - Cieszymy się, że tak ważne wydarzenie dla branży odbywa się właśnie w rybnickiej elektrowni, w której od lat kładziemy nacisk na ekologię. W zakładzie działają obecnie dwie instalacje mokrego odsiarczania spalin oraz instalacje katalitycznego i niekatalitycznego odazotowania spalin. Dzięki nim ilości emitowanych przez nas substancji są znacznie niższe niż pozwalają na to zaostrzone normy unijne - dodał Sobczak.

Główne konkluzje konferencji to potrzeba budowania krajowego rynku ciepła w oparciu o nowoczesną i wysokosprawną kogenerację, stosowanie inteligentnych systemów stabilizujących i optymalizujących pracę systemów ciepłowniczych (OZE, akumulatory ciepła itp). Wysokosprawna kogeneracja umożliwia bardzo efektywne wykorzystanie paliw i minimalizuje negatywne oddziaływanie źródeł ciepła na otoczenie i środowisko naturalne,  natomiast nowoczesne systemy ciepłownicze pozwalają w ogromnym stopniu wyeliminować problem niskiej emisji, która jest – oprócz transportu – dominującym czynnikiem powstawania smogu.

Wartością zorganizowanej konferencji była przede wszystkim aktualna tematyka. Spotkali się tutaj  nie tylko naukowcy, ale i praktycy. – mówi Janusz Zakręta, redaktor naczelny Power & Industry Energetyka i Przemysł oraz organizator wydarzenia - Specjaliści z branży energetycznej mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w zakresie dostępnych technologii, optymalizacji procesów spalania oraz ograniczania negatywnego oddziaływania jednostek wytwórczych na środowisko.

Na konferencję przybyło około stu przedstawicieli firm z branży energetycznej i ciepłowniczej (JSW  Koks, INTROL – Energomontaż, NOBO Solutions, Rafako, BELSE) oraz przedstawiciele innych kontrahentów związanych z energetyką.