PGE Energia Ciepła i Gmina Miasto Kraków zawarły umowę o współpracy na rzecz zrównoważonego, niskoemisyjnego rozwoju oraz wzrostu innowacyjnej gospodarki miasta

18.06.2019
5f508a594f668044c3ccb71516210b1a

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, która jest największym w Polsce producent energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji, i Gmina Miasto Kraków zawarły umowę na rzecz zrównoważonego rozwoju. PGE Energia Ciepła będzie kontynuowała i rozwijała współpracę, która ma na celu wspieranie Miasta i Gminy Kraków w działaniach w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, promocji, edukacji, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz aktywizacji mieszkańców.

Priorytetem Partnerów umowy jest troska o środowisko i bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Krakowa, poprzez zagwarantowanie korzystania z ekologicznego ciepła sieciowego produkowanego przez krakowską elektrociepłownię PGE Energia Ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. W umowie zadeklarowano wzmocnienie współpracy na rzecz poprawy jakości środowiska w Krakowie, zrównoważonego i niskoemisyjnego rozwoju miasta, wzmacnianiu nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, wspierania edukacji oraz aktywności i integracji zawodowej i społecznej jak i wsparcia odbiorców społecznie wrażliwych. 

Partnerzy umowy uznają, że  kluczowym celem jest zwiększenie efektywności i skuteczności działań realizowanych w ramach rozwoju rynku ciepła na rzecz mieszkańców miasta oraz wzmocnienie dotychczasowej współpracy na rzecz wsparcia wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności Krakowa jako europejskiego ośrodka kultury, nauki i sztuki, turystyki, a także innowacji i nowoczesnej gospodarki.

Kraków od lat jest liderem wśród polskich miast, w zakresie prowadzonych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Tylko w latach 2015-2018 w naszym mieście zlikwidowano ponad 21 tys. palenisk węglowych. Wymieniliśmy tabor komunikacji miejskiej na w pełni ekologiczny, sukcesywnie podnosimy standard transportu publicznego, dbamy o miejską zieleń, sadzimy rośliny pochłaniające zanieczyszczenia. Podpisana dzisiaj umowa pozwoli na jeszcze bardziej zintensyfikowane działania, mające na celu ochronę środowiska poprzez zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców. To ważne w kontekście obowiązującego od 1 września 2019 r. zakazu palenia węglem i drewnem na terenie miasta – powiedział Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. 

Rozwijanie współpracy z polskimi miastami jest elementem naszej strategii wspierania zrównoważonego rozwoju  miast. PGE Energia Ciepła jest liderem zmian środowiskowych w sektorze ciepłowniczym, a zawarta dzisiaj umowa dowodzi jak istotny jest w naszej działalności aspekt lokalny i społeczny. Nie tylko realizujemy ogólnopolską strategię  bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale stawiamy przed sobą zadanie bycia  partnerem i zbudowania relacji z lokalnymi społecznościami. Wspólnie z Miastem Kraków będziemy rozwijać infrastrukturę ciepłowniczą, która w  optymalny sposób przyczynia się do  poprawy jakości powietrza w Krakowie. Przykładem takich działań jest współpraca przy tworzeniu średnio- i długoterminowej strategii zaopatrzenia Krakowa w ciepło i energię elektryczną. To kolejna taka umowa podpisana przez naszą spółkę – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Podpisanie Umowy z Gminą Miasto Kraków to dla nas kolejny ważny krok we współpracy z miastem. Krakowska elektrociepłownia rozwija się wraz z miastem już od pół wieku. Nasze zaangażowanie ma wymierny skutek, dzięki podjętym wspólnie działaniom w ostatnich latach zlikwidowano blisko 40 tysięcy gazowych podgrzewaczy wody. A od 2013 roku realizowane są projekty, takie jak m.in. „Energy Lab” czy „Podzielmy się ciepłem”. Przez ten czas współpracujące zespoły projektowe nabrały doświadczenia i dzisiaj, wpisujemy się w realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, równocześnie wspierając projekty związane z aktywizacją społeczno-kulturową i zawodową mieszkańców Krakowa – dodał Mariusz Michałek, dyrektor elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie.

Najważniejsze kierunki współpracy pomiędzy PGE Energia Ciepła i Miastem Kraków:

  • Udoskonalenie oraz podnoszenie standardów w zakresie ochrony środowiska przez elektrociepłownię PGE Energia Ciepła w Krakowie, a także stopniowa transformacja tej elektrociepłowni w kierunku niskoemisyjnej produkcji energii elektrycznej i ciepła.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, udział w likwidacji niskiej emisji poprzez dalsze wspieranie rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wyspowych źródeł ciepła.
  • Współpraca w zakresie zapewnienia dostępności mieszkańcom Krakowa ciepła sieciowegoi ciepłej wody użytkowej.
  • Współpraca przy tworzeniu strategii rozwoju Krakowa jako miasta niskoemisyjnego, zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego z 12 grudnia 2015 r., a także współpraca przy tworzeniu średnio- i długoterminowej strategii zaopatrzenia Krakowa w ciepło i energię elektryczną.
  • Wspieranie działań mających na celu podnoszenie efektywności energetycznej w budownictwie,a w szczególności w budynkach gminnych.
  • Współpraca przy tworzeniu i implementacji rozwiązań inteligentnych w infrastrukturze miasta.
  • Wspieranie edukacji i rozwoju kultury poprzez współpracę z instytucjami działającymi w Krakowie, w tym rozwój programu „Energetyczna Kariera”.
  • Wsparcie lokalnej społeczności w obszarze kultury, sportu, oraz walki z ubóstwem energetycznym.
  • Budowanie pozycji stabilnego i odpowiedzialnego społecznie pracodawcy na krakowskim rynku pracy.

Zgodnie z zapisami umowy zostanie powołany Komitet Sterujący, w którym przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa oraz PGE Energia Ciepła jako Partnerzy umowy będą realizowali zawarte w umowie działania.

Podpisana umowa wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy PGE oraz w założenia Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”.