Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2022 r.

21.03.2023
wroclaw
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła w 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 364 mln zł (2021 r.: 253 mln zł).
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 152 mln zł (2021 r.:57 mln zł).
  • W 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 2 273 GWh energii elektrycznej i 11 056 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 1 134 GWh energii elektrycznej i 9 817 TJ ciepła.

 

Wyniki finansowe

W 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 364 mln zł, tj. o 111 mln wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (253 mln zł). Wynik finansowy netto Grupy wyniósł 152 mln zł i był o 95 mln wyższy niż w 2021 r. (57 mln zł). Wyższy wynik finansowy to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej.

Wyniki operacyjne

Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Grupy miał wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 425 mln zł oraz wzrost przychodów z tytułu rekompensat KDT o 60 mln zł.

Jednocześnie w 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. odnotowała wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2, wyniosły one 507 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe, tj. o 265 mln zł, w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardzo duże znaczenie dla wyników finansowych Grupy miała wysoka cena sprzedaży energii elektrycznej, co szczególnie wpłynęło na wyniki EC Zielona Góra, gdzie przychody ze sprzedaży energii elektrycznej to obecnie ok. 80% przychodów ze sprzedaży produktów. Natomiast w KOGENERACJI S.A., ze względu na odmienną strukturę produkcji, wzrost ten dotyczył 48% przychodów ze sprzedaży.

W wyniku zmian otoczenia regulacyjnego Grupa została objęta Ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców, która to ustawa określa maksymalną cenę energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Szacowany wpływ odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za grudzień 2022 r. ujęto w kosztach sprzedaży 2022 r. w wysokości 20,7 mln zł (w tym: KOGENERACJA 0,6 mln zł i EC Zielona Góra 20,1 mln zł).

Mimo wysokiej dynamiki wzrostu cen energii elektrycznej na rynkach, KOGENERACJA w 2022 r. nie osiągnęła dodatniego jednostkowego wyniku finansowego, ze względu na znaczące zwiększenie kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Natomiast w ramach Grupy uzyskano wyniki na poziomie wyższym aniżeli w roku poprzednim – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI S.A. – Nasza obecna aktywność skupia się na prowadzeniu w każdej z naszych lokalizacji działań, które wpisują się w ogłoszoną przez Spółkę w minionym roku Strategię Biznesową na lata 2022-2026, w ramach której deklarujemy zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne poprzez obniżenie poziomu emisji CO2.

 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka PGE Energia Ciepła należącej do Grupy Kapitałowej PGE, to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji, w aglomeracji wrocławskiej. KOGENERACJA składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie. Od 2000 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2016 r. w EC Wrocław uruchomione zostały instalacje odsiarczania i odazotowania spalin pozwalające na spełnienie rygorystycznych europejskich norm środowiskowych oraz znacznie poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu. W Siechnicach, w miejscu obecnej elektrociepłowni węglowej, spółka planuje uruchomienie nowoczesnej proekologicznej jednostki gazowej, z której zaopatrywać będzie w ciepło gminę Siechnice oraz południową część Wrocławia.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 678 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.