Celem Spółki PGE Gaz Toruń jest prowadzenie działalności gospodarczej związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie nowych bloków kogeneracyjnych GT-50 (Projekt GT-50) opalanych gazem (z kotłami gazowo-olejowymi na zapotrzebowanie szczytowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, a po zakończeniu Projektu, prowadzenie działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem składnikami majątkowymi Spółki.

Przedmiotem projektu GT-50 była budowa dwóch nowych bloków kogeneracyjnych z turbinami gazowymi, o mocy 50 MWe każdy, wraz z generatorami, czerpniami powietrza, układem regulacji i urządzeniami pomocniczymi oraz dwoma kotłami odzysknicowymi i czterema kotłami szczytowymi gazowo-olejowymi. Ponadto zakres projektu stanowiły: niezbędne obiekty budowlane wraz z infrastrukturą, instalacjami pomocniczymi i ciągami technologicznymi.

Celem realizacji projektu było zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, dzięki zastąpieniu produkowanej dotychczas energii ze źródeł węglowych energią z gazu ziemnego oraz produkcja energii elektrycznej i ciepła w  procesie kogeneracji.

Plan Połączenia Spółek PGE Energia Ciepła S.A. i PGE Gaz Toruń Sp. z o.o.

Niniejszy plan połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 492 § 1 pkt.1, art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm. dalej: „KSH”) w dniu 15 czerwca 2022 r. pomiędzy: PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013479, NIP: 6420000642, kapitał zakładowy: 2.501.281.240 zł, opłacony w całości a PGE Gaz Toruń Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572868, NIP: 5252627942, kapitał zakładowy: 1.323.000,00 zł.