PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków jest największym wytwórcą energii elektrycznej i ciepła na Lubelszczyźnie. Podstawową jednostką jest blok gazowo-parowy (BGP), jedna z pierwszych tego typu instalacji w Polsce. BGP wytwarza energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu.

ECL zabezpiecza ponad 60% zapotrzebowania miejskiego systemu ciepłowniczego Lublina, w tym około 90% ciepła wytwarzane jest w kogeneracji. Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków gwarantuje również  bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla Lublina - moc elektryczna w pełni pokrywa maksymalne zapotrzebowanie miasta.

Dyrektorem Oddziału jest Paweł Okapa.

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków za 2021 r.:

 • Moc elektryczna zainstalowana - 246 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana - 592 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 0,915 TWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 0,889 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) - 3,314 PJ
 • Produkcja ciepła (netto) -  3,201 PJ
 • Bloki energetyczne: Blok gazowo-parowy, producent  ANSALDO / LURGI (2002) (231 MWe, 185 MWt)

Kotły szczytowe:

 • Kotły wodne WP -70 nr 1 i 2, producent  RAFAKO Racibórz (1976)  (81 MWt)
 • Kotły wodne WP-120 nr 3 i 4, producent  RAFAKO Racibórz (1979 i 1985)  (140 MWt)
 • Sprawność energetyczna BGP brutto - 76,7%, Sprawność kotłowni - 91,5%

Emisyjność produkcji:         

 • Pył – 49,8 Mg/rok; 0,006 kg/GJ 
 • SO2 - 316,1 Mg/rok; 0,038 kg/GJ
 • NOx - 381,1 Mg/rok; 0,045 kg/GJ
 • CO – 60 Mg/rok; 0,007 kg/GJ
 • Emisja roczna CO2: 511 230 Mg

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków przygotowuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie kotłów rezerwowo-szczytowych o łącznej mocy około 182 MWt w następującej konfiguracji:

 • Cztery stacjonarne kotły wodne opalane gazem ziemnym, każdy o mocy około 33 MWt, zlokalizowane we wspólnej kotłowni.
 • Pięć mobilnych kotłów wodnych opalanych gazem ziemnym i awaryjnie olejem opałowym lekkim, każdy o mocy około 10 MWt, zlokalizowanych w oddzielnych kontenerach

Będą to nowoczesne jednostki do produkcji ciepła, spełniające wymagania decyzji wykonawczej Komisji UE 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r., ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE), które od 2024 roku zastąpią dotychczasowe kotły wodne opalane węglem kamiennym. Tym samym w Elektrociepłowni Lublin Wrotków nastąpi całkowita eliminacja wytwarzania energii z węgla kamiennego na rzecz gazu ziemnego.

Kotły opalane gazem ziemnym wpisują się w Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE, której celem jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz polepszenie stanu powietrza w miastach. W porównaniu z węglem kamiennym produkcja ciepła z gazu ziemnego wykazuje śladowe emisje jednostkowe tlenku węgla, dwutlenku siarki i pyłu, ponad czterokrotne niższą emisję jednostkową tlenków azotu, prawie dwukrotnie mniejszą emisję dwutlenku węgla, a także brak ubocznych produktów spalania (żużel, popiół). Co więcej, dostawa paliwa jest całkowicie bezemisyjna oraz nie ma konieczności wywozu odpadów paleniskowych, co zwykle wiąże się z dodatkową emisją spalin, hałasem i utrudnieniami w ruchu miejskim.

Poniżej: Streszczenie Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłów rezerwowo-szczytowych w Elektrociepłowni Lublin Wrotków.