PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim jest największym producentem ciepła dla Gorzowa Wielkopolskiego i jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w regionie.

Oddział podejmuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając potrzebujących oraz promując edukację, kulturę i sztukę.

Na początku 2017 r. w elektrociepłowni oddany został do użytkowania nowy blok gazowo-parowy, dzięki czemu znacząco spadła emisja dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz tlenków azotu.

W latach 2014-2017 Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp. wraz z Miastem Gorzów zrealizowała Projekt Centrum, którego podstawowym celem była poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście, poprzez likwidację starych pieców kaflowych w śródmieściu i podłączenie budynków do miejskiego systemu cieplnego zasilanego z elektrociepłowni.

Dyrektorem Oddziału jest Mirosław Rawa

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim:

 • Moc elektryczna zainstalowana stan na koniec października 2018 r. - 232 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana stan na koniec października 2018 r. - 364 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) za 2017 r. - 0,989 TWh
 • Produkcja ciepła za 2017 r. - 1,808 PJ

Bloki energetyczne:

EC I – blok gazowo-parowy o mocy 65,5 MWe

EC II – blok węglowy o mocy 32 MWe

EC III – blok gazowo-parowy o mocy 138,0 MWe

 • Kotłownie lokalne: 15 kotłowni lokalnych o łącznej mocy 4,412 MWt
 • Sprawność wytwarzania brutto: 69,54%

Wytwarzanie:

 • Paliwo: gaz ziemny zaazotowany ze źródeł lokalnych oraz gaz systemowy, węgiel kamienny, olej opałowy
 • Emisyjność produkcji energii elektrycznej: 0,319 Mg/MWh
 • Emisja roczna CO2: 462 480 Mg

Dystrybucja ciepła:

 • Sieć ciepłownicza: 120 km (w 71% wykonana w technologii preizolowanej)
 • Liczba węzłów: 990 w pełni zautomatyzowanych (47 – węzły grupowe, 943 indywidualne węzły cieplne)
 • Łączna moc zainstalowana: 326 MW

 

Pogotowie ciepłownicze: 993

pgeenergiaciepla_site