Przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu jest wynikiem wprowadzonych zmian mających na celu maksymalne poszerzenie kręgu potencjalnych oferentów.

Ogłoszenie postępowania ofertowego jest wynikiem zmiany Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku„o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”, która weszła w życie 6 września 2019 roku. Ustawa znosi tzw. regionalizację (status regionalnej instalacji do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) poprzez uchylenie art. 9l.

Celem nowelizacji ustawy jest zwiększenie konkurencyjności na rynku odpadów i zapewnienie gminom możliwości ich przekazywania  do instalacji położonych na obszarze całego kraju.

„Decyzja o wydłużeniu terminu składania ofert jest podyktowana chęcią poszerzenia kręgu potencjalnych oferentów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty w prowadzonym przez nas postępowaniu na dostawę niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stanowiących podstawowe paliwo w Instalacji Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii (ITPOE)” – powiedział Grzegorz Gilewicz, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Więcej informacji dotyczących postępowania znajduje się na stronie: www.pgeenergiaciepla.pl