Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00- 120) przy ulicy Złotej 59.

II.  sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.pgeec@gkpge.pl; pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej lub za pośrednictwem dostępnych na niniejszej stronie www formularzy kontaktowych.

III. Źródło danych

Dane osobowe, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa, mogą pochodzić:

 1. od Państwa pracodawcy/zleceniodawcy, który zawarł z nami umowę na realizację określonej usługi, dla realizacji której niezbędne jest podanie Państwa danych kontaktowych, a także dodatkowych informacji w przypadku wykonywania prac na terenie naszej Spółki
 2. ze źródeł powszechnie dostępnych (m.in. CEDiG, KRS)
 3. od osób reprezentujących Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

 

IV. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane:

 1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO (realizacja umowy) w celu realizacji łączącej nas z Państwem umowy lub podjęcia czynności na Państwa żądanie w celu zawarcia takiej umowy
 2. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w celu realizacji żądań organów ścigania, organów kontroli i na potrzeby postepowań sądowych a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących
 3. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)
  • w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy PGE Energia Ciepła S.A. a Państwa pracodawcą/zleceniodawcą,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy (w tym m.in.: utrwalenia wizerunku oraz ewentualnego przeprowadzenia szkolenia BHP)
 • w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m.in. w celu prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń, utrzymania dobrych relacji biznesowych (np. wysyłka kartek świątecznych)
 1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO (zgoda) w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w określonych celach, przy czym za zgodę uznajemy również Państwa działanie polegające na zainicjowaniu kontaktu z PGE Energia Ciepła S.A. np. w postaci korespondencji skierowanej do spółki.

V. Kategorie danych

W zależności od celu, dla którego przetwarzane będą Państwa dane osobowe, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:

 1. Przetwarzane w celach kontaktowych: podstawowe dane identyfikacyjne, w tym dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu)
 2. Przetwarzane w celu realizacji umowy i wykonania prac na terenie naszej Spółki (w celu tym przeprowadzenia szkolenia BHP): dane identyfikacyjne, w tym dane kontaktowe jw., a także informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach, data ważności badań lekarskich.
 3. Przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa na terenie naszych zakładów: dodatkowe dane identyfikacyjne, w tym nr PESEL / seria i numer dokumentu tożsamości, numer rejestracyjny pojazdu i wizerunek.

VI. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub że Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe:

 1. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy: do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony.
 2. w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa: przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego.
 3. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody: do czasu jej wycofania lub ustania celu, dla którego zgoda została wyrażona

VIII. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych, sprawowania nadzoru właścicielskiego,
 2. naszym kontrahentom, jeśli będzie to niezbędne do celów kontaktowych
 3. instytucjom, podmiotom, osobom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS
 4. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, w tym podmiotom przetwarzającym np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym (w szczególności spółce PGE Systemy S.A.), audytorskim, agencjom marketingowym oraz spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 5. nabywcom wierzytelności

IX. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG.  Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych  i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.

X. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania(z zastrzeżeniem odmowy usunięcia w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego, któremu podlegamy)
 4. przenoszenia danych
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego

XI. Informacja o dobrowolności podania danych

W przypadku przetwarzania danych uzyskanych bezpośrednio od Państwa podanie danych jest:

 1. niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem zgodnie z punktem IV powyżej
 2. dobrowolne w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody.

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

XIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych na jej podstawie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Inspektorem Ochrony Danych u ww. Administratora danych jest Marta Lewicka. Kontakt email: iod.pgeec@gkpge.pl