Główne cele Strategii Ciepłownictwa

Mając na względzie komfort i bezpieczeństwo energetyczne klientów oraz dbałość o poprawę jakości środowiska naturalnego, PGE zamierza być najbardziej efektywną firmą ciepłowniczą w Polsce, firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru, największym wytwórcą i dostawcą ciepła sieciowego oraz inicjatorem zmian w sektorze. Ponadto kluczowe cele Strategii to:

  • zarządzanie sieciami ciepłowniczymi w co najmniej 2/3 lokalizacji PGE Energia Ciepła do roku 2023,
  • budowa 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji do 2030 roku,
  • wzrost udziału paliw niskoemisyjnych w miksie paliwowym PGE Energia Ciepła do 50% do 2030 roku,
  • redukcja wydatków remontowych źródeł wytwórczych o 10% do roku 2023 w stosunku do 2017.

Ze Strategii Ciepłownictwa powstała Strategia PGE Energia Ciepła, której celem jest wytyczenie ścieżek realizacji założeń Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE.

 

Misja, wizja i koncepcja biznesowa Strategii PGE Energia Ciepła

Realizacja strategii odpowiedzialnej społecznie poprzez czynny udział w realizacji interesu społecznego poprzez walkę z niską emisją, redukcję smogu, poprawę efektywności wytwarzania oraz współpracę z samorządami lokalnymi.

 

Koncepcja biznesowa

PGE Energia Ciepła opiera swoją koncepcję biznesową na czterech filarach:

Pierwszym filarem jest wytwarzanie oraz sprzedaż ciepła. PGE EC skupia swoje wysiłki przede wszystkim na budowie wartości oraz zapewnieniu odpowiednich do zapotrzebowania mocy wytwórczych produkujących ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Dzięki aktywnym lokalnym zespołom handlowym wzrasta ilość mocy zamówionej. Spółka w wysokim zakresie wykorzystuje i zamierza rozwijać technologie wysokosprawnej kogeneracji w wyniku czego zostaje zwiększona efektywność procesu produkcyjnego. Jednocześnie PGE EC prowadzi prace dostosowawcze do wymogów środowiskowych nakładanych na aktywa wytwórcze w związku z wymogami wynikającymi z dokumentu referencyjnego BREF/BAT. Celem Spółki jest dostosowanie wszystkich lokalizacji do rosnących wymagań środowiskowych w optymalnym zakresie.

Drugim filarem jest dystrybucja ciepła. Spółka posiada sieci ciepłownicze w części swoich lokalizacji oraz szuka możliwości przejęcia bądź kontroli sieci dystrybucyjnych w innych lokalizacjach w których jest obecna. Posiadanie sieci dystrybucyjnych jest korzystne ze względu na zabezpieczenie interesu oraz ryzyk wytwórcy jak i możliwość kontroli rozwoju rynków lokalnych, a co za tym idzie zwiększenie wartości całej Grupy.

Trzecim filarem jest działalność w zakresie inwestycji i rozwoju nowych obszarów biznesowych. PGE EC szuka możliwości rozwoju i zwiększenia wartości poprzez inwestycje w nowe źródła w kogeneracji, inwestycje w innowacyjne technologie poprawiające efektywność oraz poprzez potencjalne przejęcia innych spółek energetycznych oraz inwestycje w małe uciepłownienia (w granicach 5-100MWt) we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, spółdzielniami, spółkami komunalnymi, spółkami ciepłowniczymi itp.. PGE EC posiada unikalne kompetencje w zakresie utrzymania oraz inwestycji w technologie kogeneracyjne w skali kraju.

Czwartym filarem działalności jest społeczna odpowiedzialność PGE EC. Spółka widzi swoją rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez prowadzenie stabilnej działalności na rynku elektroenergetycznym. Celem PGE EC jest dostarczanie podstawowego produktu jakim jest ciepło sieciowe w akceptowalnej dla odbiorcy finalnego cenie. Spółka poprzez nowe inwestycje oraz działalność w zakresie małych uciepłownień odpowiada na obecne społeczne problemy w zakresie smogu i likwidacji niskiej emisji.