Już od ponad 10 lat oddziały i spółki, należące do PGE Energia Ciepła prowadzą programy wsparcia odbiorców wrażliwych społecznie. Ich beneficjentami są organizacje pozarządowe fundacje i stowarzyszenia, działające na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej lub wskazane przez MOPS-y rodziny w trudnej sytuacji. W każdym oddziale funkcjonuje to na nieco odmiennych zasadach, poniżej krótkie opisy każdego projektu.

Program „Podzielmy się ciepłem" elektrociepłownia w Krakowie realizuje wraz z dystrybutorem ciepła MPEC SA i pozostałym producentami ciepła dla miasta od 2007 roku. Partnerzy przekazują dotacje na pokrycie rachunków za ogrzewanie dla organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz osób wykluczonych społecznie. Wyboru organizacji – kilkudziesięciu rocznie dokonuje Wydział Spraw Społecznych UMK wraz z MOPS. Co roku rozdzielamy 150 tys. zł, z czego PGE przekazuje 75 tys. zł. W sumie przez jedenaści edycji partnerzy programu rozdzielili kwotę 1.150 tys. zł kilkuset organizacjom pozarządowym.

Na Wybrzeżu PGE Energia Ciepła wraz z gdyńskim dystrybutorem OPEC Sp. z o.o. prowadzi akcję „Podaj dalej ciepło". Jest to akcja, która wspiera najcenniejsze inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej z terenu Trójmiasta. W 2017 r. roku tematem przewodnim akcji oraz zgłaszanych projektów było „Międzypokoleniowe miasto w otwartych przestrzeniach społecznych". W głosowaniu internautów, w którym na najciekawsze projekty oddano w tej edycji prawie 20 tys. głosów, przyznano nagrody pieniężne w wysokości 20, 15 i 10 tys. zł. po trzem organizacjom pozarządowym z terenu Gdańska i Gdyni. Łącznie w ramach dziewięciu edycji Akcji wsparliśmy najbardziej wartościowe projekty społeczne kwotą ponad 500 tys. zł.

Wrocławska KOGENERACJA wspiera swoich odbiorców ciepła sieciowego przy opłacaniu rachunków za pobrane ciepło już od 10 lat. Spółka co roku podpisuje z gminą Wrocław i gminą Siechnice porozumienia, na mocy których podmioty pożytku publicznego czy rodzinne domy dziecka, które korzystają z ciepła sieciowego otrzymują dotacje na częściowe pokrycie opłat za ogrzewanie. Roczna kwota dofinansowania wynosi ok. 65 tys. zł. Wyboru placówek dokonuje wrocławski MOPS i GOPS w Siechnicach.

W Toruniu od 5 lat prowadzony jest program „Wsparcie odbiorców wrażliwych społecznie", którego ideą jest wspieranie klientów ciepła sieciowego (organizacji pożytku publicznego), którzy niosą pomoc innym – osobom chorym, w ciężkiej sytuacji materialnej. Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy (przedstawiciele) pionów oraz związków zawodowych corocznie dokonuje wyboru beneficjentów programu. W ciągu 5 lat realizacji programu przekazano ok. 100 tys. złotych na pomoc potrzebującym. Ponadto w toruńskiej spółce od 10 lat w ramach konkursu „Bezpieczna praca w PGE Toruń” pracownicy - laureaci konkursu przekazują darowiznę wypracowaną w ramach konkursu – ok. 20 tys. zł (punkty przeliczane są na pieniądze) organizacjom, których statutowym celem jest niesienie pomocy potrzebującym.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” przekazuje co roku  (od 2008 r.) darowiznę na Program pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Celem Programu jest pomoc w opłatach za ogrzewanie mieszkań i korzystanie z ciepłej wody użytkowej tym rodzinom, które kwalifikują się do objęcia opieką społeczną według kryteriów ustawy o pomocy społecznej z zastrzeżeniem, że korzystają z ciepła sieciowego przesyłanego za pomocą miejskiej sieci ciepłowniczej. Co roku reprezentanci Spółki podpisują z prezydentem Zielonej Góry porozumienie, na podstawie którego darowizna pieniężna trafia na konto Urzędu Miasta w Zielonej Górze z zastrzeżeniem, że zostanie ona wykorzystana przez Miasto na realizację ww.  Programu. Beneficjentów Programu pomocy, którymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne, kwalifikuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ciągu dziesięciu lat EC ZG przekazała na ten Program 720 tys. zł, skorzystało z niego 1900 rodzin.

pgeenergiaciepla_site