logo_40_lecie_20_02_2020_rzeszow_kolor_400.jpg

Elektrociepłownia Rzeszów jest głównym producentem ciepła i energii elektrycznej  dla miasta Rzeszowa. Jej dostawa zaspokaja  ponad połowę ogólnego zapotrzebowania w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

W Elektrociepłowni  produkcja ciepła odbywa się obecnie z wykorzystaniem:

  • czterech kotłów węglowych: WR - 25 (rusztowych)  o łącznej  mocy cieplnej 116  MW
  • dwóch  kotłów węglowych: WP - 120 (pyłowych)  o łącznej  mocy cieplnej  280 MW
  • bloku gazowo - parowego BGP - 100 (uruchomiony w 2003 r.) o mocy elektrycznej 101 MW i cieplnej 76,3 MW
  • bloku gazowego silnikowego BGS – 30, do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej wody użytkowej w lecie w oparciu o cztery silniki spalinowe tłokowe o mocy elektrycznej 7,25 MW i cieplnej 6,50 MW każdy (uruchomiony w 2014 r.)
  • Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, która przetwarza odpady komunalne o mocy elektrycznej 8 MW w kondensacji oraz 4,6 MW w kogeneracji, moc cieplna z wymiennika przyturbinowego 16,5 MW oraz dodatkowo 4 MW z kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach.

Ponadto Elektrociepłownia posiada wszystkie niezbędne, wspomagające proces wytwarzania ciepła urządzenia i obiekty, w tym: magazynowania i przygotowania paliwa, zagospodarowania odpadów paleniskowych, ujęcie wody na rzece Wisłok ze zbiornikiem retencyjnym, stację uzdatniania wody technologicznej, laboratorium analityczne.

Rzeszowska elektrociepłownia  została zaprojektowana w latach 70-tych , jako obiekt, który miał docelowo produkować 100 MW energii elektrycznej i ponad 600 MWt energii cieplnej. Ze względu na szybko rosnące potrzeby ciepłownicze miasta  oraz znaczną uciążliwość przestarzałych lokalnych kotłowni węglowych w mieście, budowę  elektrociepłowni podzielono na 3 etapy:

1976 – 1983: I etap budowy elektrociepłowni, rozpoczęła się budowa czterech kotłów wodnych – WR 25. Ciepło z elektrociepłowni po raz pierwszy popłynęło do rzeszowskich mieszkań i zakładów i instytucji już zimą 1980 roku.

budowa-bgp.jpg

1983 1988: II etap rozbudowy elektrociepłowni, obejmował on budowę dwóch kotłów WP-120 o łącznej mocy cieplnej 280 MW, zakończona realizacja II etapu rozbudowy pozwoliła zlikwidować lokalne kotłownie

1989: III etap rozbudowy elektrociepłowni, zakładał budowę dwóch  bloków energetycznych,  zapewniających, oprócz energii cieplnej, również produkcję energii elektrycznej. Jednak przemiany polityczne i sytuacja gospodarcza kraju po 1989 roku uniemożliwiły realizację tej części projektu. Został on czasowo zawieszony. 

Po rozważeniu wielu wariantów rozbudowy elektrociepłowni, gwarantującej dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie nowej technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, podjęto decyzje o realizacji budowy bloku gazowo – parowego. Celem było przygotowanie elektrociepłowni do efektywnego i skutecznego funkcjonowania w tworzącym się rynku energii. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w połowie 2001 roku, a zakończono w 2003. 

26 maja 2003 roku oddano do użytku blok gazowo-parowy BGP-100, który  poszerzył działalność firmy o wytwarzanie energii elektrycznej w układzie skojarzonym z energią cieplną, na bazie gazu ziemnego.

Ten układ technologiczny zdecydowanie zmienił dotychczasowy profil produkcyjny elektrociepłowni, poprzez skoncentrowanie jej działalności na wytwarzaniu energii elektrycznej, a otrzymane ciepło jest produktem ubocznym tego procesu. W okresie sezonu grzewczego blok gazowo – parowy spełniał rolę podstawowego źródła ciepła dla miasta. Po oddaniu do eksploatacji BGP, nastąpiła dywersyfikacja paliw stosowanych w Elektrociepłowni Rzeszów. Obok węgla kamiennego pojawił się systemowy gaz ziemny wysokometanowy oraz olej napędowy jako paliwo rezerwowe. Powstałe jako pierwsze, opalane węglem -  kotły wodne, przejęły role jednostek szczytowych i podszczytowych oraz jako rezerwa, na wypadek długotrwałych przerw w dostawie gazu. Przekazanie do eksploatacji  bloku gazowo – parowego poprawiło bezpieczeństwo energetyczne miasta a także poprawiło sytuacje ekologiczną regionu, poprzez znaczne ograniczenie emisji i ilości odpadów paleniskowych. Blok został wyposażony w nowoczesne urządzenia spełniające surowe, światowe  wymagania odnośnie jego wpływu na środowisko naturalne. 

Kolejnym etapem ograniczania wpływu elektrociepłowni na środowisko naturalne, była budowa bloku gazowego silnikowego. 24 października 2014 roku przekazano do użytku nowy blok kogeneracyjny (gazowy silnikowy) o mocy elektrycznej 29 MWe oraz mocy cieplnej 26 MWt. Technologia obiektu oparta jest na mechanizmie silników spalinowych tłokowych (BGS). Wielkość i parametry bloku zostały skonfigurowane tak, aby zwiększyć elastyczność pracy wszystkich jednostek wytwórczych Elektrociepłowni Rzeszów w sezonie letnim i zimowym.

Blok gazowo-parowy i blok silnikowy zużywają łącznie 26 tys. m sześc. gazu/h. W 2016 r. tylko 15 proc. energii EC produkowała z węgla.

Najbardziej znaczący wpływ na działalność elektrociepłowni ma jednak najnowsza inwestycja - oddana do użytku w październiku 2018. Instalacja do Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii (ITPOE).Instalacja o zdolności przetwarzania 100 000 Mg/rok (~ 12,5 Mg/h, roczny czas pracy ~ 8 000 h/rok) Podstawowym przedmiotem działalności ITPOE jest odzysk energii zawartej w termicznie przekształcanych, zmieszanych odpadach komunalnych i innych odpadach z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Odpady są termicznie przekształcane poprzez ich spalanie w kotle jednej linii technologicznej o wydajności spalania  12,5 Mg/h odpadów. Praca instalacji odbywa się w trybie ciągłym. W trakcie termicznego przekształcania odpadów instalacja zapewnia wysokosprawną produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Instalacja ITPOE  produkuje ciepło dla potrzeb zewnętrznych odbiorców  oraz na potrzeby własne Elektrociepłowni Rzeszów.

Moc elektryczna wytwarzana w instalacji ITPOE (wyposażonej w jedną linię technologiczną), przy średniej kaloryczności odpadów na poziomie 8,5 MJ/kg – wynosi 4,6 MWe (w kogeneracji), w pełnej kondensacji 8 MWe.

9 maja 2007 roku Elektrociepłownia Rzeszów SA weszła w skład Polskiej Grupy Energetycznej SA i od dnia 18 czerwca 2008 roku występowała pod nazwą PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

Od dnia 1 września 2010 w wyniku przeprowadzonego procesu konsolidacji spółek Grupy Kapitałowej PGE, Elektrociepłownia Rzeszów stała się oddziałem spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie.

Od dnia 1 stycznia 2019 Elektrociepłownia Rzeszów jest częścią Spółki PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie.

pgeenergiaciepla_site