Informacja dla klientów PGE Energia Ciepła S.A., którzy w czerwcu 2018 roku korzystali z usług innego sprzedawcy energii elektrycznej

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1369) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, na mocy § 21 ust. 1, w ostatnim czasie zostały wysłane do Państwa wezwania do przedstawienia faktury lub duplikatu faktury (lub ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie z § 16 ust. 7 pkt 2) lit. a Rozporządzenia) za sprzedaż energii elektrycznej wystawionej za okres obejmujący dzień 30 czerwca 2018 r. w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. wezwania.

Dokument ten będzie podstawą do określenia ceny i stawki opłat za energię elektryczną za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2019 r. Ceny te, zgodnie z art. 5. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538, z 2019 r. poz. 412, 1210) – dalej „Ustawa”, zostały określone w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r.

Tekst Ustawy oraz Rozporządzenia możecie Państwo znaleźć poniżej, w części strony zatytułowanej „Dokumenty do pobrania”.

Faktury lub ich duplikaty albo ww. kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem mogą Państwo przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt.pgeec@gkpge.pl lub tradycyjną na adres:

PGE Energia Ciepła S.A.

PGE Synergia

Ul. Ciepłownicza 1

31-587 Kraków

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 Ustawy w przypadku nieprzekazania przez Państwa ww. dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. wezwania, obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego do zmiany warunków umowy (ewentualnej korekty ceny) uznaje się za wykonany.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy Państwa o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 12 620 98 98 lub adresem e-mail: kontakt.pgeec@gkpge.pl.

 

Informacja dla klientów w związku z Ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538, Dz. U. z 2019 r. poz. 412, Dz. U. z 2019 r. poz. 1210).

Informujemy, że ceny w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r. obowiązują odpowiednio:

- w całym roku 2019 w przypadku konsumentów (taryfa G)

- w I półroczu roku 2019 w przypadku wszystkich klientów końcowych

- w II półroczu roku 2019 w przypadku podmiotów spełniających przesłanki z art. 5 ust. 1a pkt. 2-5 ustawy, tj. mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych oraz samorządów, jeśli złożyli w terminie do 13 sierpnia 2019 r. stosowne oświadczenie.

Ceny za I półrocze 2019 r. zostaną skorygowane do poziomu cen z 30 czerwca 2018 r. zgodnie z terminem wskazanym przez Ustawodawcę. Ewentualne różnice w rozliczeniach wynikające ze zmiany cen i stawek opłat będą uwzględniane w fakturze korygującej, ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

 

Uważaj na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Do pracowników PGE Energia Ciepła docierają sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail wzywające do uregulowania rzekomych zaległych należności.

Wiadomości przesyłane są z adresu biuro@pge.pl Nadawca, podpisujący się jako Michał Sajewicz, informuje o rzekomo błędnym wyliczeniu wcześniejszej faktury i wzywa do uregulowania wskazanej różnicy. Zgłoszenia dotyczące fałszywych maili Spółka odnotowuje w całej Polsce.

Zwracamy się do naszych Klientów i Pracowników o zachowanie szczególnej uwagi oraz przekazanie ostrzeżenia Państwa rodzinom i znajomym. Prosimy również o niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

Jeśli jesteście Państwo klientem PGE Energia Ciepła S.A. zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Pogotowiem Energetycznym. Dla Państwa wygody poniżej wyszczególniliśmy konkretne przypadki, w których powinni Państwo kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, Pogotowiem Energetycznym lub logować się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK.

 • Zgłosić awarię licznika lub innych urządzeń instalacji energetycznej
 • Zgłosić przerwy w dostawie energii elektrycznej
 • Zgłosić uszkodzenia mechaniczne tworzące nieprawidłowości w pracy sieci, spowodowane przez warunki atmosferyczne (np. przerwany przewód, uszkodzony słup energetyczny), bądź działanie człowieka (kradzież przewodów, uszkodzenia przy prowadzeniu prac budowlanych)

Pogotowie Energetyczne
7 dni w tygodniu przez 24h
Telefon: 991

 • Uzyskać informację o cenach, promocjach, produktach i usługach oferowanych przez PGE EC
 • Zmienić swoją grupę taryfową
 • Zmienić zadeklarowany wolumen zużycia energii elektrycznej
 • Zmienić dane widniejące na umowie, bądź dokonać cesji
 • Gdy znalazłeś błąd na fakturze
 • Uzyskać informację na temat salda oraz terminów płatności faktur

Centrum Obsługi Klienta PGE EC

Pon–pt: 7.00–18.00

Telefon: 12 620 98 98

 • Uzyskać informacje na temat salda, terminów płatności i fakturach,
 • Zgłosić chęć przedłużenia umowy,
 • Sprawdzić dodatkowe informacje

eBOK

7 dni w tygodniu przez 24h

Link: ebok.pgeenergiaciepla.pl

Duże przedsiębiorstwa

Jeśli jesteście Państwo klientem PGE Energia Ciepła S.A. i chcielibyście zadać nam pytanie, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biznes.pgeec@gkpge.pl, a nasz doradca skontaktuje się z Państwem.

 

pgeenergiaciepla_site