Decyzja o ogłoszeniu postępowania jest wynikiem zmiany Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku „o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”, która weszła w życie 6 września 2019 roku. Ustawa znosi tzw. regionalizację (status regionalnej instalacji do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) poprzez uchylenie art. 9l.

Celem nowelizacji ustawy jest zwiększenie konkurencyjności na rynku odpadów i zapewnienie gminom możliwości ich przekazywania  do instalacji położonych na obszarze całego kraju.

„Ogłaszając postępowanie zależy nam przede wszystkim na transparentności i równym traktowaniu wszystkich potencjalnych kontrahentów. Przeanalizowaliśmy różne możliwe warianty dotyczące sposobu zakontraktowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stanowiących podstawowe paliwo w Instalacji Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii (ITPOE). W wyniku analiz podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu postępowania w formie konkursu ofert” – powiedział Tadeusz Kępski, Zastępca Dyrektora PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Więcej informacji dotyczących postępowania znajduje się na stronie: https://pgeenergiaciepla.pl/spolki-i-oddzialy/Instalacja-Termicznego-Przetwarzania-z-Odzyskiem-Energii/Instalacja-Termicznego-Przetwarzania-z-Odzyskiem-Energii-ITPOE

pgeenergiaciepla_site