Informacja dla naszych obecnych pracowników i współpracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

I. W zależności od Pracodawcy/Zleceniodawcy z którym wiąże Pana/Panią umowa Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłowniczej 1
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłowniczej 1
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku z siedzibą w Rybniku (44-207) przy ul. Podmiejskiej
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59.
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-867) przy ul. Swojskiej 9.
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 Sprzedaż w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod.pgeec@gkpge.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej lub za pośrednictwem dostępnych na niniejszej stronie www formularzy kontaktowych.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub podjęcie działań przez zawarciem umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków ciążących na Administratorze):

 1. w celu realizacji obowiązków pracodawcy,
 2. w celu ogólnego zarządzania podstawowymi zagadnieniami kadrowymi i zapewnienia sprawozdawczości,
 3. w celu dopełnienia wymaganych prawem obowiązków: kadrowych, administracyjnych, księgowych, podatkowych,
 4. w celu założenia konta w systemie informatycznym administratora danych, niezbędnego do wykonywania działań na Pani/Pana stanowisku pracy,
 5. w celu ułatwienia współpracy i komunikacji między spółkami Grupy Kapitałowej PGE,
 6. w celu zarządzania wynikami i wynagrodzeniami,
 7. w celu nauki i rozwoju,
 8. w celu planowania i analizy stanu zatrudnienia,
 9. w celach realizacji wewnętrznych dochodzeń,
 10. w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych.

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora):

 1. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. w celu kontaktu z pracownikami w sytuacji wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy, w tym zapewnienia ciągłości pracy w zakładzie i reagowania w przypadku wystąpienia awarii.

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) w zakresie danych podawanych przez Panią/Pana jako dobrowolne.

4. Na podstawie art. 9 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw Administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

5. Na podstawie art. 9 lit. c RODO w celu ochrony żywotnych interesów pracownika, np. w celu ratowania życia i zdrowia.

6. Na podstawie art. 9 lit. h RODO w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy do oceny zdolności do pracy, zapewnienia diagnostyki, opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego pracownika.

7. W celach: zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, lub kontroli czasu pracy lub właściwego wykorzystania narzędzi pracy dane pracownika są przetwarzane poprzez monitoring (rejestrację obrazu), oraz innych dóbr osobistych pracownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO i art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018).

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. Instytucjom określonym przez przepisy prawa, np. Urząd Skarbowy, ZUS i innym,
 2. Podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej PGE, naszym partnerom oraz kontrahentom w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych,
 3. PGE EC S.A. O/2 CUW w Krakowie w celu realizacji umowy łączącej ten podmiot z Administratorem Danych.

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub ich ochrony,
 2. na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody,
 3. na podstawie przepisu prawa – przez okres wynikający z Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych,
 4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy o pracę oraz realizacji obowiązków pracodawcy. Podanie danych w zakresie i celu wynikającym ze zgody jest dobrowolne.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pana/Pani dane nie są profilowane.

 

 

Informacja dla naszych byłych pracowników i współpracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

I. W zależności od Pracodawcy/Zleceniodawcy z którym wiąże Pana/Panią umowa Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłowniczej 1
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłowniczej 1
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku z siedzibą w Rybniku (44-207) przy ul. Podmiejskiej
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59.
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-867) przy ul. Swojskiej 9.
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 Sprzedaż w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod.pgeec@gkpge.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej lub za pośrednictwem dostępnych na niniejszej stronie www formularzy kontaktowych.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

1. Na podstawie art. 6 ust.1. lit c RODO i art. 9 ust. 2 lit b RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze):

 1. w celu realizacji prawnego obowiązku przechowywania przez Administratora Danych, jako byłego pracodawcę, dokumentacji pracowniczej, na podstawie której następuje ustalenie podstawy wymiaru Pani/Pana emerytury lub renty ( art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)
 2. w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora):

 1. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

3. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO (zgoda) o ile zgodę na przetwarzanie danych w określonych celach wyrażono.

IV. Prawo do sprzeciwu.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO. Przestaniemy przetwarzać dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile zgodę na określone cele przetwarzania wyrażono, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VI. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Twoje dane:

 1.  do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na podstawie umowy przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony, lub
 2. przetwarzane na podstawie przepisu prawa przez okres wynikający z Kodeksu pracy lub innych ustaw, lub
 3. przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora przez czas niezbędny  do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.

VII. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 1. instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 2. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie w celu realizacji umów o świadczenie usług łączących ten podmiot z Administratorem Danych.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. przenoszenia danych,        
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Informacja o dobrowolności podania danych.

Podanie danych było niezbędne dla celów związanych z zawarciem umowy i realizacją obowiązków Administratora wynikających z obowiązków prawnych lub przetwarzania w oparciu o jego uzasadniony interes oraz dobrowolne w zakresie celów przetwarzania znajdujących podstawę w Pani/Pana zgodzie.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

pgeenergiaciepla_site